fbpx
Sunday, October 1, 2023
HomeTài liệu luyện thiMôn ToánChương 3 - Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập...

Chương 3 – Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 3 (Phần 3)

Câu 13: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong: y = x2 + 1 , tiếp tuyến với đường cong này tại M(2;5) và trục Oy là:

A. 0     B. -8/3     C. 8/3     D. Kết quả khác .

Câu 14: Thể tích vật thể tròn xoay sinh ra bởi phép quay quanh trục Ox của hình phẳng giới hạn bởi trục Ox và y = √xsinx với (0 ≤ x ≤ π) là:

Câu 15: Tính thể tích vật thể tròn xoay quanh trục Ox sinh bởi hình phẳng giới hạn bởi các đường

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 16: Tính thể tích vật thể tròn xoay quanh trục Oy sinh bởi hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 2, y = 4 , y = x2/2 .

A. 12π     B. -12π    C. 16π    D. -16π

Câu 17: Thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y = tanx, y = 0, x = 0, x = π/3 quanh Ox là:

Câu 18: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi ay = x2 và ax = y2 là:

A. -a3/3    B. a3/3     C. a2    D. -a2

Câu 19: Một vật chuyển động với vận tốc

Quãng đường vật đi được sau 4s xấp xỉ bằng:

A. 11m     B. 12m    C. 13m     D. 14m.

Hướng dẫn giải và Đáp án

13-C 14-B 15-D 16-A 17-D 18-B 19-B

Câu 13:

Phương trình tiếp tuyến với y = x2 + 1 tại M(2;5) là: y = 4(x – 2) + 5 = 4x – 3.

Ta có x2 + 1 = 4x – 3 => x = 2 khi đó

Câu 14:

Câu 15:

Câu 16:

Câu 17:

Câu 18:

Câu 19:

Quãng đường vật di chuyển sau thời gian 4 giây bằng :

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular