fbpx
Sunday, December 10, 2023
HomeTài liệu luyện thiMôn ToánChương 2 - Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Hàm số...

Chương 2 – Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Hàm số lũy thừa (Phần 3)

Câu 1: Hàm số nào sau đây đồng biến trên (0; +∞) ?

Câu 2: Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 3: Số nào sau đây là lớn hơn 1?

Câu 4: Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần:

A. d,c,a,b.   B.d,c,b,a.   C. c,d,b,a.   D.c,a,b,d.

Câu 5: Tìm đạo hàm của hàm số

Câu 6: Tìm đạo hàm của hàm số

Hướng dẫn giải và Đáp án

1-C 2-D 3-B 4-D 5-C 6-A

Câu 2:

Lưu ý

Viết lại sao cho hai vế của mỗi bất đẳng thức đều là lũy thừa cùng số mũ. Lưu ý, từ tính đơn điệu của hàm số lũy thừa y = xα , ta có

+ Nếu α > 0 thì aα < bα <=> a < b;

+ Nếu α < 0 thì a < b <=> aα > bα;

Chẳng hạn, đối với cặp

ta có

Câu 3:

Lưu ý với

Câu 4:

Viết lại

Ta có

Câu 5:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 6:

Viết lại y = (x2 – x + 2)3/4

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular