fbpx

Môn Sử

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Sử

Phần 1- Chương 3 – Bài 4: Các nước Đông Nam Á (phần 2)

Câu 16. Cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân Campuchia diễn ra trong thời gian từ : A. 1954- 1975.       B. 1954- 1979. C. 1954-1970.       D....

Phần 1- Chương 3 – Bài 4: Các nước Đông Nam Á (phần 3)

Câu 31. Thành tựu của Ấn Độ trong công cuộc xây dựng đất nước ở thập niên 70 là : A. Trở thành nước xuất khẩu...

Phần 1- Chương 3 – Bài 4: Các nước Đông Nam Á (phần 4)

Câu 46. Xác định mục tiêu của “Hiệp hội các nước Đông Nam Á”: A. Xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các nước trong...

Phần 1- Chương 3 – Bài 5: Các nước Châu Phi và Mĩ La-tinh...

Câu 1. Phong trào cách mạng châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ II được bắt đầu từ khu vực nào ? A. Khu...

Phần 1- Chương 3 – Bài 5: Các nước Châu Phi và Mĩ La-tinh...

Câu 17. Mĩ ban hành đạo luật Henxbơttơn nhằm bao vây cấm vận nước nào ? A. Áchentina         B. Panama. C. Cuba         D....

Phần 1 – Chương 4 – Bài 6: Nước Mĩ (phần 1)

Câu 1. Từ 1945 đến 1950, Mĩ là: A. Trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới. B. Nước đầu tiên phóng thành công vệ...

Phần 1 – Chương 4 – Bài 6: Nước Mĩ (phần 2)

Câu 16. Hiện trạng của nền kinh tế Mĩ trong thập niên 90 của thế kỉ XX là : A. Mĩ trở thành chủ nợ lớn...

Phần 1 – Chương 4 – Bài 6: Nước Mĩ (phần 3)

Câu 30. Từ sau Chiến tranh thế giới hai đến nay, thế giới tồn tại bao nhiêu trung tâm kinh tế tài chính? A. 2       ...

Phần 1 – Chương 4 – Bài 7: Tây Âu (phần 1)

Câu 1.Ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối nội và đối ngoại của các nước Tây Âu trong 5 năm sau Chiến tranh...

Phần 1 – Chương 4 – Bài 7: Tây Âu (phần 2)

Câu 14. Sự điều chỉnh đường lối đối ngoại của các nước Tây Âu từ sau năm 1991 xuất phát từ bối cảnh lịch sử...