Monday, October 22, 2018

Môn Sử

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Sử

Phần 1 – Chương 4 – Bài 6: Nước Mĩ (phần 1)

Câu 1. Từ 1945 đến 1950, Mĩ là: A. Trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới. B. Nước đầu tiên phóng thành công vệ...

Phần 1 – Chương 4 – Bài 6: Nước Mĩ (phần 2)

Câu 16. Hiện trạng của nền kinh tế Mĩ trong thập niên 90 của thế kỉ XX là : A. Mĩ trở thành chủ nợ lớn...

Phần 1 – Chương 4 – Bài 6: Nước Mĩ (phần 3)

Câu 30. Từ sau Chiến tranh thế giới hai đến nay, thế giới tồn tại bao nhiêu trung tâm kinh tế tài chính? A. 2       ...

Phần 1 – Chương 4 – Bài 7: Tây Âu (phần 1)

Câu 1.Ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối nội và đối ngoại của các nước Tây Âu trong 5 năm sau Chiến tranh...

Phần 1 – Chương 4 – Bài 7: Tây Âu (phần 2)

Câu 14. Sự điều chỉnh đường lối đối ngoại của các nước Tây Âu từ sau năm 1991 xuất phát từ bối cảnh lịch sử...

Phần 1 – Chương 4 – Bài 7: Tây Âu (phần 3)

Câu 27. Nhật Bản và Tây Âu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính vào thời kì nào? A. 1945 đến 1950       B. 1950 đến...

Phần 1 – Chương 4 – Bài 8: Nhật Bản (phần 1)

Câu 1.Sau Chiến tranh thế giới thứ II, lực lượng quân đội nước nào chiếm đóng Nhật Bản dưới danh nghĩa lực lượng Đồng...

Phần 1 – Chương 4 – Bài 8: Nhật Bản (phần 2)

Câu 14. Một trong những nhân tố đóng vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế của cả Mĩ lẫn Nhật Bản...

Phần 1 – Chương 4 – Bài 8: Nhật Bản (phần 3)

Câu 27. Sang những năm 50 của thế kỉ XX, kinh tế Nhật phát triển được do nguyên nhân cơ bản nào? A. Nhờ những đơn...

Phần 1 – Chương 5 – Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và...

Câu 1. Đặc điểm của quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ II là: A. Có sự phân tuyến triệt để, mâu thuẫn...