fbpx
Sunday, October 1, 2023
HomeTài liệu luyện thiMôn ToánChương 2 - Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Phương trình...

Chương 2 – Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Phương trình mũ và phương trình lôgarit (Phần 4)

Câu 9: Giải phương trình log5(x + 4) = 3

A. x = 11    B. x = 121    C. x = 239    D. x = 129

Câu 10: Tìm các số thực a thỏa mãn log10(a2 – 15a) = 2

Câu 11: Giải phương trình x2lnx = lnx9

A. x = 3   B. x = ±3    C. x = 1, x = 3    D. x = 1, x = ±3

Câu 12: Giải phương trình log4(log3(log2x)) = 0

A. x = 2    B. x = 8    C. x = ∛2    D. x = 432

Câu 13: Giải phương trình lnx + ln(x – 1) = ln2

A. x = 3/2    B. x = -1, x = 2    C. x = 2    D. x = 1, x = 3/2

Câu 14: Giả sử α và β là hai nghiệm của phương trình 3 + 2log2x = log2(14x – 3). Khẳng định nào sau đây là đúng ?

A. α = -4    B. log2α = -2    C. α = 3/2    D. α3/14

Câu 15: Tính tích các nghiệm của phương trình logx4 + log4x = 17/4

A. 1    B. 16    C. 4∜4   D. 256√2

Câu 16: Tìm hai số x và y đồng thời thỏa mãn 3x + y = 81 và 81x – y = 3

Hướng dẫn giải và Đáp án

9-B 10-A 11-C 12-B 13-C 14-B 15-D 16-A

Câu 9:

PT <=> x + 4 = 53 = 125 <=> x = 121

Câu 10:

log10(a2 – 15a) = 2 <=> a2 – 15a = 102 = 100 <=> a2 – 15a – 100 = 0

Câu 11:

Điều kiện x > 0.

PT <=> x2lnx = 9lnx <=> ln(x2 – 9) = 0 )

Câu 12:

log4(log3(log2x)) = 0 <=> log3(log2x) = 1 <=> log2x = 3 <=> x = 23 = 8

Câu 13:

Điều kiện x > 1

PT <=> lnx(x – 1) = ln2 <=> x(x – 1) = 2 <=> x2 – x – 2 = 0 <=> x = -1 (loại) hoặc x = 2

Câu 14:

Trước hết, ta giải phương trình 3 + 2log2x = log2(14x – 3) (1)

Điều kiện x > 3/14. Khi đó (1) <=7gt; log28 + log2x2 = log2(14x – 3)

<=> 8x2 = 14x – 3 <=> = 8x2 – 14x + 3 = 0

Câu 15:

Đặt t = log4x, nhận được phương trình:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Tích hai nghiệm : 256.√2

Câu 16:

3x + y = 81 = 34 => x + y = 4.81x – y = 3 => 34(x – y) = 3 => 4(x – y) = 1 => x – y = 1/2

Từ đó tìm được x = 17/8, y = 15/8

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular