fbpx
Sunday, December 10, 2023
HomeTài liệu luyện thiMôn ToánChương 2 -Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Bất phương trình...

Chương 2 -Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit (Phần 3)

Câu 1: Giải bất phương trình

A. x < -6 hoặc x > 2    C. x < -2 hoặc x > 6

B. -6 < x < 2    D. -2 < x < 6

Câu 2: Giải bất phương trình 2.4x + 1 < 162x

A. x > 1    B. x < 1    C. x > 1/2    D. x < 1/2

Câu 3: Giải bất phương trình 2x.3x ≤ 36

A. x ≤ 2    B. x ≤ 3    C. x ≤ 6    D. x ≤ 4

Câu 4: Giải bất phương trình 7.3x + 1 + 5x + 3 ≤ 3x + 4 + 5x + 2

A. x ≤ -1   B. x ≥ -1    C. x ≤ 0    D. x ≥ 0

Câu 5: Tìm tập nghiệm của bất phương trình

A. (-1; 1)   C. (-∞; -1) ∪ (-1; 1)

B. (-1; -1) ∪ (1; +∞)    D. (-∞; -2) ∪ (1; +∞)

Câu 6: Giải bất phương trình 54x – 6 > 33x – 4

Câu 7: Trong các số dương x thỏa mãn logx ≥ log2 + (1/2)logx

A. Số có giá trị lớn nhất là 1    C. số có giá trị lớn nhất là 4

B. Số có giá trị nhỏ nhất là 1    D. số có giá trị nhỏ nhất là 4

Hướng dẫn giải và Đáp án

1-D 2-C 3-A 4-A 5-B 6-C 7-D

Câu 1:

(1/3)x2 – 4x + 12 > 1 <=> x2 – 2x – 12 < 0 (vì (1/3) < 1) <=> -2 < x < 6

Câu 2:

2.4x + 1 < 162x <=> 2.22(x + 1) < (24)2x <=>22x + 3 < 28x <=> 2x + 3 < 8x <=> x > 1/2

Câu 3:

2x.3x ≤ 36 <=> 6x ≤ 62 <=> x ≤ 2

Câu 4:

Bất phương trình <=> 7.3x + 1 + 25.5x + 1 ≤ 27.3x + 1 + 5.5x + 1 <=> 20.5x + 1 ≤ 20.3x + 1

<=> (5/3)x + 1 < 1 <=> x + 1 ≤ 0( vì (5/3) > 1) <=> x ≤ -1

Câu 5:

Nhận thấy (√5 + 2)(√5 – 2) = 1 hay √5 – 2 = (√5 + 2)-1 nên bất phương trình đã cho tương đương với

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Tập nghiệm là (-2; -1) ∪ (1; +∞)

Câu 6:

Lấy lôgarit theo cơ số 5 hai vế của bất phương trình, ta được :

4x – 6 > (3x – 4)log53 <=> (4 – 3log53)x > 6 – 4log53

Câu 7:

<=> logx ≥ log4 <=> x ≥ 4

Số x nhỏ nhất là 4

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular