fbpx

Môn Địa

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Địa

Chương 1 – Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Câu : Hai vấn đề lớn nhất trong bảo vệ môi trường ở nước ta là A. Suy giảm tài nguyên rừng và suy giảm tài nguyên đất B. Suy giảm đa dạng sinh vật và suy...

Chương 2 – Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư...

Câu 1: Hoa Kì, Ôxtrâylia Về dân số, nước ta đứng thứ ba trong khu vực Đông Nam Á sau A. Inđônêxia, Thái Lan      B. Malaixia, Philippin C. Inđônêxia, Malaixia      D. Inđônêxia, Philippin Câu 2: Về dân số, so với các...

Chương 2 – Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư...

Câu 10: Mức sống của các dân tộc trên đất nước ta còn chênh lệch là do A. Lịch sử định cư của các dân tộc mang lại B. Các dân tộc có văn hóa, phong tục...

Chương 2 – Bài 17: Lao động và việc làm

Câu 1: Nhận định nào dưới đây không đúng với đặc điểm lao động nước ta? A. Nguồn lao động dồi dào, tăng nhanh B. Đội ngũ công nhân kĩ thuật lành nghề còn thiếu nhiều C. Chất...

Chương 2 – Bài 17: Lao động và việc làm (tiếp)

Câu : Lao động nước ta chủ yếu tập chung ở các ngành nông – lâm nghiệp là do A. Các ngành này có năng suất lao động thấp hơn nền cần nhiều lao động B. Sản...

Chương 2 – Bài 18: Đô thị hóa

Câu 1: Đô thị hóa ở nước ta có đặc điểm gì A. Trình độ đô thị hóa thấp      B. Tỉ lệ dân thành thị giảm C. Phân bố đô thị đều giữa các vùng      D. Quá trình đô...

Chương 2 – Bài 18: Đô thị hóa (tiếp)

Câu 11: Nhận định nào dưới đây không đúng? Đô thị hóa tạo động lực cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế do các đô thị là A. Thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng...

Chương 2 – Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự...

Câu 1: So với năm 2004, thu nhập bình quân theo đầu người của nước ta năm 2012 tăng gấp A.2,1 lần.      B.3,1 lần. C.4,1 lần.      D.5,1 lần. Câu 2: Thu nhập bình quân đầu người năm 2012 giữa vùng cao...

Chương 3 – Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Câu 1: Công cuộc Đổi mới nền kinh tế nước ta được bắt đầu từ năm A. 1976   B. 1986 C. 1991   D. 2000 Câu 2: nền kinh tế Việt Nam muốn tăng trưởng bền vững A. Chỉ cần có tốc độ...

Chương 3 – Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (tiếp 1)

Câu 11: Trong cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế, có vai trò ngày càng quan trọng và tỉ trọng tăng nhanh nhất là : A. Kinh tế có vốn đàu tư nước ngoài      B. Kinh...