fbpx
Home Giải bài tập Lớp 11 Giải bài tập GDCD 11

Giải bài tập GDCD 11

Xin trân trọng giới thiệu loạt bài Giải bài tập và Trả lời câu hỏi Giáo dục công dân lớp 11 bao gồm hệ thống toàn bộ các bài trả lời các câu hỏi và giải các bài tập cuối mỗi bài học trong sách giáo khoa Giáo dục công dân 11.

Phần Một – Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Câu 1 (trang 55 sgk Giáo dục công dân 11): Từ khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa, em hãy cho biết tại sao ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với...

Phần Một – Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và...

Câu 1 (trang 64 sgk Giáo dục công dân 11): Trình bày khái niệm thành phần kinh tế và căn cứ để xác định thành phần kinh tế ở nước ta. Trả lời: - Thành phần kinh...

Phần Hai – Bài 8: Chủ nghĩa xã hội

Câu 1 (trang 73 sgk Giáo dục công dân 11): Hai giai đoạn phát triển của xã hội cộng sản chủ nghĩa có gì khác nhau? Vì sao có sự khác nhau đó? Trả lời: - Sự...

Phần Hai – Bài 9: Nhà nước Xã hội chủ nghĩa

Câu 1 (trang 80 sgk Giáo dục công dân 11): Trong lịch sử xã hội loài người, nhà nước xuất hiện từ khi nào? Tại sao khi đó nhà nước xuất hiện? Trả lời: - Trong lịch...

Phần Hai – Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Câu 1 (trang 90 sgk Giáo dục công dân 11): Những biểu hiện về mặt bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì? Trả lời: Những biểu hiện về mặt bản chất của...

Phần Hai – Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Câu 1 (trang 95 sgk Giáo dục công dân 11): Nêu tình hình dân số ở nước ta và tác động của nó đối với mọi mặt của đời sống xã hội. Hãy tìm hiểu...

Phần Hai – Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi...

Câu 1 (trang 101 sgk Giáo dục công dân 11): Nêu tình hình môi trường ở nước ta hiện nay và nhận xét. Trả lời: - Môi trường nước ta hiện nay đang bị ô nhiễm nghiêm...

Phần Hai – Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học...

Câu 1 (trang 109 sgk Giáo dục công dân 11): Nêu nhiệm vụ của sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay. Hãy nêu một hoạt động nhằm thực hiện chính...

Phần Hai – Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh

Câu 1 (trang 114 sgk Giáo dục công dân 11): Trình bày nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay? Theo em tại sao phải tăng cường quốc phòng và...

Phần Hai – Bài 15: Chính sách đối ngoại

Câu 1 (trang 118 sgk Giáo dục công dân 11): Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại. Trả lời: - Vai trò của chính sách đối ngoại là: Chủ động tạo ra mối...