fbpx
Sunday, October 1, 2023
HomeTài liệu luyện thiMôn ToánBài 1 - Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Số phức...

Bài 1 – Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Số phức (Phần 3)

Câu 6: Môđun của số phức z = 2 – √3i là

A. √7    B. 2 + √3   C. 2 – √3    D. 7

Câu 7: Số phức z = 1 – 2i có điểm biểu diễn là

A. M (1; 2)   B. M (1; -2)   C. M (-1; 2)   D. M (-1; -2)

Câu 8: Hai điểm biểu diễn hai số phức liên hợp z = 1 + i và z− = 1 – i đối xứng nhau qua

A. Trục tung    B. Trục hoành   C. Gốc tọa độ   D. Điểm I (1; -1)

Câu 9: Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn |z| = 2 là

A. Hai đường thẳng   B. Đường tròn bán kính bằng 2

C. Đường tròn bán kính bằng 4   D. Hình tròn bán kính bằng 2.

Câu 10: Gọi A, B là các điểm biểu diễn của các số phức z1 = -1 + 2i, z2 = 2 + 3i . Khi đó, độ dài đoạn thẳng AB là

A. √26   B. √5 + √13    C. √10   D. 10

Hướng dẫn giải và Đáp án

6-A 7-B 8-B 9-B 10-C

Câu 6:

Ta có: z = 2 – √3i

Câu 8:

Hai điểm biểu diễn của z=1+i và z− = 1 – i là M(1;1) và N(1;1) đối xứng với nhau qua trục Ox.

Câu 9:

Gọi M là diểm biểu diễn của z. Ta có: |z| = 2 <=> OM = 2

Vậy quỹ tích của M là đường tròn tâm là gốc tọa độ O và bán kính R = 2.

Câu 10:

Ta có: A(-1;2), B(2,3). Do đó:

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular