Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Unit 9: Deserts - D. Writing
Sunday, June 16, 2024

Unit 9: Deserts – D. Writing

D. Writing (Trang 102 SGK Tiếng Anh 12)

THE SAHARA DESERT

Study the information in the table below and write a composition about the Sahara Desert. (Nghiên cứu thông tin trong bảng dưới đây và viết một bài luận về Sa mạc Sahara.)

Bài luận gợi ý:

Bài luận số 1:

Bài luận số 2:

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular