fbpx
Wednesday, October 4, 2023

Unit 7: Artificial intelligence – Listening

1. Match each word in column A with its meaning in column B. (Khớp mỗi từ ở cột A với ý nghĩa của nó trong cột B.)

1. c 2. d 3. a 4. f 5. b 6. e

2. Listen to the conversation between Nam and Mai. Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box. (Nghe cuộc trò chuyện giữa Nam và Mai. Quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

1. NG 2. ND 3. F 4. F 5. T 6. T

3. Listen again. Answer the following questions. (Nghe lại. Trả lời những câu hỏi phía dưới.)

1. It is about artificial intelligence.

2. He is an author, inventor, and futurist.

3. He’s very talented.

4. They will think more quickly than humans.

5. He calls them nanobots.

4. Work in groups. What do you think about Kurzweil’s ideas? (Làm việc theo nhóm. Bạn nghĩ gì về ý tưởng Kurzweil?)

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular