fbpx
Sunday, September 24, 2023

Unit 5: Higher Education – A. Reading

A. Reading (Trang 52-53-54 SGK Tiếng Anh 12)

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Work in pairs. Ask and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

1. How do you say in English the names of these universities? (Bạn gọi tên các trường đại học này bằng tiếng Anh như thế nào?)

  • Hanoi University of Architecture: Đại học kiến trúc Hà Nội
  • Hue University: Đại học Huế
  • Hanoi University of Natural Science: Đại học khoa học tự nhiên Hà Nội

2. What university would you like to apply for and why? (Bạn muốn nộp đơn vào đại học nào? Tại sao?)

=> I’d like to apply for Hanoi University of Architecture because I want to be an architect.

=> I’d like to apply for Hue University because it isn’t far from my house.

While you read (Trong khi bạn đọc)

Three students talk about their first impressions of university life. Read the passage and then do the tasks that follow. (Ba sinh viên nói về cảm nhận đầu tiên của họ về cuộc sống ở đại học. Đọc đoạn văn và sau đó làm các bài tập theo sau.)

Hướng dẫn dịch:

Task 1. Complete the following sentences, using the right forms of the words in the box. (Hoàn thành các câu sau, dùng dạng đúng của những từ trong khung.)

campus     blame     scary     challenge     amazing

Gợi ý:

1. campus 2. blamed 3. scariest 4. challenges 5. amazing

Task 2. Find out who: (Hãy tìm xem ai là người:)

A: When đo you fill in and send the application form to a university?

B: Usually in March.

A: To apply for a university, you must pass the GCSE examination. Right?

B: OK.

A: When do you take the GCSE examination.

B: In May and we have the results in June.

A: When do you take the entrance exam?

B: Early July.

A: When do you have the results of this exam?

B: Usually in mid August.

A: One more question. When do you get the letter of acceptance from the university?

B: Late August or early September.

 

Gợi ý:

Sarah: (1) a         (2) e

Ellen: (3) b         (4) c

Bremen: (5) d         (6) f

Task 3. Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What did Sarah do on the first weekend? (Sarah đã làm gì vào kì nghỉ đầu tiên?)

=> She went out with her new friends, walking around campus.

2. Why did Sarah feel so lonely at the party? (Tại sao khi đi dự tiệc, Sarah lại cảm thấy lạc lõng?)

=> Because she felt no one seemed to notice her.

3. What problems did Ellen have with her roommate? (Ellen gặp phải vấn đề gì với bạn cùng phòng?)

=> Her roommate left the window open all the time, even in the cold weather, went to bed late and blamed her typing and having the fight on.

4. What did Brenden think about his first year at college? (Breden nghĩ gì về năm đầu tiên của anh ấy ở đại học?)

=> He thought it was probably the best and most challenging year of his life.

5. What does the social calendar of the colleges provide him? (Lịch hoạt động xã hội ở trường đại học mang lại cho anh ấy điều gì?)

=> It provides him with a lot of opportunities to meet non-engineering students as well as other engineers.

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in groups. Discuss the question. (Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi.)

How important is tertiary study to you? (Tầm quan trọng của giáo dục đại học/ cao đẳng với bạn như thế nào?)

I think tertiary study is very important because:

+ It helps to get well-paid jobs.

+ It helps to broaden knowledge.

+ It helps you to work better.

+ It’s easy for you to get promotion.

+ There is often a big difference in salary between the directors and workers.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

18 COMMENTS

Comments are closed.

Most Popular