fbpx
Monday, September 25, 2023
HomeGiải bài tập lớp 12Giải bài tập Tiếng anh 12Unit 4 : School Education System - Từ vựng

Unit 4 : School Education System – Từ vựng

Bảng dưới liệt kê các từ vựng (từ mới) có trong bài học Unit 4.

Từ Phân loại Nghĩa
compulsory a bắt buộc
core a nòng cốt, hạt nhân, cốt lõi
curriculum n chương trình môn học
certificate n giấy chứng nhận
educate v giáo dục, rèn luyện, đào tạo
nursery n nhà trẻ
kindergarten n mẫu giáo
general education giáo dục phổ thông
primary education giáo dục tiểu học
secondary education giáo dục trung học
parallel a song song, tương đương
lower secondary school trường trung học cơ sở
upper secondary school trường trung học phổ thông

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular