fbpx
Sunday, September 24, 2023
HomeGiải bài tập lớp 12Giải bài tập Tiếng anh 12Unit 16: The Association of Southeast Asian Nations - Từ vựng

Unit 16: The Association of Southeast Asian Nations – Từ vựng

Bảng dưới liệt kê các từ vựng (từ mới) có trong bài học Unit 16.

Từ Phân loại Nghĩa
accelerate v thúc đẩy, đẩy nhanh
Baht n đồng Bạt (đơn vị tiền Thái Lan)
Buddhism n đạo Phật
Catholicism n Thiên chúa giáo La Mã
Christianity n đạo Cơ đốc
currency n đơn vị tiền tệ
diverse a thuộc nhiều loại khác nhau
forge v tạo dựng
gross domestic product (GDP) tổng sản phẩm xã hội
integration n sự hòa nhập; hội nhập
Islam n đạo Hồi
justice n sự công bằng
namely adv cụ thể là; ấy là
Peso n đồng Pê-sô (đơn vị tiền Phi-lip-pin)
realization n hiện thực hóa, sự thực hiện
Ringgit n đồng Ring-gít (đơn vị tiền Ma-lay-xia)
series loạt; chuỗi
socio-economic a thuộc kinh tế – xã hội

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular