Unit 10: Lifelong learning – Listening

0
365

1. Work in pairs. Match the words (1-5) with their meanings (a-e). (Làm việc theo cặp. Nối từ với nghĩa của chúng.)

1. d 2. a 3. e 4. b 5. c

2. Listen to a talk show about lifelong learning and choose the best answers. (Nghe một talk show về học tập suốt đời và chọn câu trả lời tốt nhất.)

1. B 2. D 3. C 4. B 5. A

3. Listen again and decide if the statements are true (T) or false (F). Tick the correct box. (Nghe một lần nữa và quyết định xem các nhận định là đúng (T) hoặc sai (F). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

1. F 2. F 3. T 4. F 5. T

4. Work in pairs. Ask and answer questions about someone you know that has succeeded in life thanks to lifelong learning. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về một người nào đó bạn biết mà đã thành công trong cuộc đời nhờ học tập suốt đời.)

Comments

comments