C. Listening (Trang 111-112-113 SGK Tiếng Anh 12)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

– Work in pairs. Discuss and choose the best answer A, B or C. (Làm việc theo cặp. Thảo luận và chọn câu trả lời A, B hoặc C đúng nhất.)

Gợi ý:

1. C 2. B 3. B

– Listen and repeat.

gorilla: khỉ đột sociable: hòa đồng, dễ gần sub-adult: gần trưởng thành
nest: tổ, ổ bared teeth: răng hở silverback: lưng bạc
civil war: nội chiến forest rangers: người bảo vệ rừng

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the passage and choose the best answer A, B, C or D to each question. (Nghe đoạn văn và chọn câu trả lời A, B, C hoặc D đúng nhất cho từng câu hỏi.)

Gợi ý:

1. A 2. B 3. D 4. C 5. D


Task 2.
 Listen again and complete the chart below. (Nghe lại và hoàn thành biểu đồ dưới đây.)

Gợi ý:

(1) peaceful (5) in trees
(2) plant-eating (6) in grasses
(3) a few females and their young (7) civil war
(4) plants and a few insects (8) forests being cut down

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in pairs. Summarize the main ideas of the passage, using the information and the answers in Tasks 1 and 2. (Làm việc theo cặp. Tóm tắt những ý chính của đoạn văn, dùng thông tin và câu trả lời trong Bài tập 1 và 2.)

Gợi ý:

– For a long time people used to think gorillas are dangerous looking. Actually they are peaceful, gentle and sociable.

– Gorillas live in family groups led by the biggest and strongest grown-up male called a silverback.

– A silverback’s group usually includes one or two sub-adult males and a few females and their young.

– Mountain gorillas spend much of their time eating. Their main food is plants,a few kinds of insects and worms.

– They sleep in nests in trees, and in grasses. Babies sleep with their mothers.

– Gorilla’s life is not peaceful because they are endangered and threatened by civil war, hunting and the habitat destruction.

Tapescript – Nội dung bài nghe

Comments

comments

18 COMMENTS

Comments are closed.