Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Unit 1: Home Life - D. Writing
Thursday, June 13, 2024

Unit 1: Home Life – D. Writing

Writing about family rules (Viết về những phép tắc (gia quy) trong gia đình)

Task 1. Work in groups. What rules do you have in your family? Discuss these topics and add others. Use the following verbs and expressions. ((Làm việc nhóm. Ở gia đình em có các phép tắc gì? Thảo luận những chủ đề này và thêm những chủ đề khác. Dùng các động từ và cách diễn đạt sau.)

let     allow     be allowed to     have to     permit …

Ví dụ:

– Trong suốt các năm còn đi học, tôi không được phép xem tivi cho tới khi tôi đã làm xong bài tập về nhà.

– Trong gia đình tôi, mọi người phải chia sẻ các công việc gia đình.

Gợi ý:

Task 2. Use the ideas you have discussed above to write a letter to a pen pal about your family rules. Begin as follows. (Sử dụng những ý tưởng em đã thảo luận ở trên để viết lá thư cho một bạn tâm thư về các phép tắc của gia đình em. Bắt đầu như sau.)

Gợi ý:

Dear John,

Today, I have somethings interesting to tell you. It’s family’s rules. Every family has its own rules. Mine has a few.

First, I’m not allowed to watch TV until I have finished my homework. And when I’m allowed to go out with friends, I mustn’t come home late.

Second, everybody has to do their shair of household chores. And mine are preparing meals and doing the washing.

Third, my parents want me not to talk on the phone more than ten minutes.

Last but not least, I must ask for permission if I want to use our family motorbike.

How about yours?

Love,

Nam

Comments

comments

RELATED ARTICLES

17 COMMENTS

Comments are closed.

Most Popular