TRẮC NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP THEO TÍNH CÁCH
DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 12

Theo thống kê từ trung tâm hướng nghiệp:

  • 75% sinh viên vào năm 1 CĐ, ĐH mới biết mình chọn sai nghề
  • 92% các bạn học sinh chưa biết gì về ngành nghề khi lựa chọn
  • Gần như 100% sinh viên tốt nghiệp bằng trung bình khi chọn sai nghề
  • 230.000 cử nhân, thạc sĩ đang thất nghiệp

Hãy trả lời trung thực từng câu hỏi bằng cách chọn một câu duy nhất trong từng cặp câu trả lời mô tả đúng nhất về bạn. Hãy trả lời như chính con người thật của bạn, đừng chọn câu trả lời mà bạn muốn hay phải như vậy.