fbpx
Home Tags Giải bài tập môn Lịch sử lớp 12

Tag: Giải bài tập môn Lịch sử lớp 12

Phần Một – Chương VI – Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 73 sgk Lịch Sử 12): - Nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Trả lời: - Sau chiến tranh thế...

Phần Hai – Chương I – Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 79 sgk Lịch Sử 12): - Nêu chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất? Trả lời: Pháp tăng cường...

Phần Hai – Chương I – Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 86 sgk Lịch Sử 12): - Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, Tân Việt cách mạng đảng, Việt Nam Quốc dân Đảng đã ra đời và hoạt động như...

Phần Hai – Chương II – Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 91 sgk Lịch Sử 12): - Hãy nêu thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933). Trả lời: Kinh tế: Bước vào...

Phần Hai – Chương II – Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 99 sgk Lịch Sử 12): - Phong trào dân chủ 1936 - 1939 đã diễn ra trong bối cảnh lịch sử nào? Trả lời: *Tình hình thế giới: - Các thế lực phát...

Phần Hai – Chương II – Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 104 sgk Lịch Sử 12): - Tình hình nước ta trong những năm 1939 - 1945 có biến chuyển như thế nào? Trả lời: *Tình hình chính trị: - Tháng 9 - 1939,...

Phần Hai – Chương III – Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 122 sgk Lịch Sử 12): - Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 có những thuận lợi và khó khăn gì? Trả lời: * Khó khăn, thách thức: -...