fbpx
Home Tags Giải bài tập hóa học 11

Tag: giải bài tập hóa học 11

Chương 6: Bài 31 : Luyện tập : Anken và ankađien

Bài 1 (trang 137 SGK Hóa 11): Viết các phương trình hóa học minh họa: a. Để tách metan từ hỗn hợp với một lượng nhỏ etilen, người ta dẫn hỗn hợp khí đi qua dung...

Chương 6: Bài 32 : Ankin

Bài 2 (trang 145 SGK Hóa 11): Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa propin và các chất sau: a. hidro có xúc tác Pd/PbCO3 b. dung dịch brom (dư) c. dung dịch bạc nitrat trong...

Chương 6: Bài 33 : Luyện tập : Ankin

Bài 1 (trang 147 SGK hóa 11) Dẫn hỗn hợp khí gồm metan, etilen, axetilen đi qua dung dịch bạc nitrat trong dung dịch manoniac. Khí còn lại được dẫn vào...

Chương 6: Bài 34 : Bài thực hành 4 : Điều chế và tính...

I - Nội dung thí nghiệm và cách tiến hành Thí nghiệm 1. Điều chế và thử tính chất của etilen   - Tiến hành thí nghiệm: Như SGK - Hiện tượng và giải thích:...

Chương 7: Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Bài 1 (trang 159 SGK Hóa 11): Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm? A. 2 ;     B. 3 C. 4 ;     D. 5 Hãy chọn đáp án đúng Lời giải: -...

Chương 7: Bài 36 : Luyện tập : Hiđrocacbon thơm

Bài 1 (trang 162 SGK Hóa 11): Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocacbon thơm có công thức phân tử C8H10, C8H8. Trong số các đồng phân đó, đồng phân nào phản...

Chương 7: Bài 37 : Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Bài 1 (trang 169 SGK Hóa 11): Hãy cho biết thành phần của dầu mỏ. Tại sao dầu mỏ lại không có nhiệt độ sôi nhất định? Có thể biểu thị thành phần của dầu...

Chương 7: Bài 38 : Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Bài 1 (trang 172 SGK Hóa 11): So sánh tính chất hoá học của: a. Anken với ankin b. Ankan với ankylbenzen Cho ví dụ minh hoạ Lời giải: * So sánh tính chất hóa học anken và ankin: - Giống...

Chương 8: Bài 39 : Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Bài 1 (trang 177 SGK Hóa 11): Gọi tên mỗi chất sau: CH3-CH2Cl, CH2=CH-CH2Cl, CHCl3. C6H5Cl. Viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế mỗi chất trên từ hiđrocacbon tương ứng. Lời giải: Bài...

Chương 8: Bài 39 : Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Bài 1 (trang 177 SGK Hóa 11): Gọi tên mỗi chất sau: CH3-CH2Cl, CH2=CH-CH2Cl, CHCl3. C6H5Cl. Viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế mỗi chất trên từ hiđrocacbon tương ứng. Lời giải: Bài...