fbpx
Sunday, December 10, 2023
HomeGiải bài tập lớp 12Giải bài tập Sinh học 12Phần Năm - Chương 3 - Bài 17: Cấu trúc di truyền...

Phần Năm – Chương 3 – Bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)

Bài 1 (trang 73 SGK Sinh học 12): Nêu đặc điểm di truyền của quần thể ngẫu phối.

Lời giải:

Đặc điểm di truyền của quần thể ngẫu phối:

– Trong quần thể ngẫu phối, các cá thể có kiểu gen khác nhau kết đôi với nhau một cách ngẫu nhiên sẽ tạo nên một lượng biến dị di truyền rất lớn trong quần thể làm nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa và chọn giống.

– Quần thể ngẫu phối có thể duy trì tần số các kiểu gen khác nhau trong quần thể một cách không đổi trong những điều kiện nhất định. Như vậy, một đặc điểm qua trọng của quần thể ngẫu phối là duy trì được sự đa dạng di truyền của quần thể.

Bài 2 (trang 73 SGK Sinh học 12): Một quần thể bao gồm 120 cá thể có kiểu gen AA, 400 cá thể có kiểu gen Aa và 680 cá thể có kiểu gen aa. Hãy tính tần số của các alen A và a trong quần thể. Cho biết quần thể có cân bằng về thành phần kiểu gen hay không?

Lời giải:

Tần số alen A:

p(A) = (120 + 200) / (120 + 400 + 680) = 0,266.

      Tần số alen a:

q(a) = 1 – 0,266 = 0,734.

      Nếu ở trạng thái cân bằng di truyền thì quần thể có thành phần kiểu gen là:

(0,266)2AA + 2(0,266)(0,734)Aa + (0,734)2aa = 1

0,07AA + 0,39Aa + 0,54aa = 1

 Trong khi đó thành phần kiểu gen thực tế của quần thể là:

p2AA = 120/(120 + 400 + 680) = 0,1

2pq Aa = 400/1200 = 0,33

q2aa = 680/1200 = 0,57

Như vậy, quần thể không ở trạng thái cân bằng di truyền.

Bài 3 (trang 74 SGK Sinh học 12): Hãy chọn phương án trả lời đúng.

   Quần thể nào trong số các quần thể nêu dưới đây ở trạng thái cân bằng di truyền?

Quần thể Tần số kiểu gen AA Tần số kiểu gen Aa Tần số kiểu gen aa
1 1 0 0
2 0 1 0
3 0 0 1
4 0,2 0,5 0,3

a) Quần thể 1 và 2         b) Quần thể 3 và 4

c) Quần thể 2 và 4         d) Quần thể 1 và 3

Lời giải:

Đáp án: d.

Bài 4 (trang 74 SGK Sinh học 12): Các gen di truyền liên kết với giới tính có thể đạt được trạng thái cân bằng Hacđi – Vanbec hay không nếu tần số alen ở 2 giới là khác nhau? Giải thích.

Lời giải:

Các gen di truyền liên kết với giới tính không thể đạt được trạng thái cân bằng Hacdi- Vanbec sau một thế hệ giao phối ngẫu nhiên vì theo đề ra thì tần số alen ở hai giới là không như nhau trong thế hệ bố mẹ.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular