Phần Năm – Chương 2 – Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

0
779

Bài 1 (trang 58 SGK Sinh học 12): Thế nào là mức phản ứng của một kiểu gen?

Lời giải:

Mức phản ứng của một kiểu gen là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau.

Comments

comments