Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Phần 1 - Chương 2 - Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên Bang Nga (1991-2000) (phần 2)
Tuesday, June 25, 2024
HomeTài liệu luyện thiMôn SửPhần 1 - Chương 2 - Bài 2: Liên Xô và các...

Phần 1 – Chương 2 – Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên Bang Nga (1991-2000) (phần 2)

Câu 16. Thành tựu quan trọng mà các nước Đông Âu đã đạt được sau hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội (1950 – 1975) là:

A. Trở thành những nước công nghiệp.

B. Trở thành những nước nông nghiệp hiên đại.

C. Trở thành những cường quốc công nghiệp.

D. Trở thành những nước công – nông nghiệp.

Câu 17. Hội đồng tương trợ kinh tế là:

A. Liên minh kinh tế của các nước Tây Âu và Bắc Âu.

B. Liên minh kinh tế của các nước Đông Âu.

C. Liên minh kinh tế của các nước Xã hội chủ nghĩa ở châu Âu.

D. Liên minh kỉnh tế của các nước Xã hội chủ nghĩa ờ châu Á.

Câu 18. Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập vào thời gian nào ?

A. 8/1/1949.             B. 1/8/1949.

C. 1/9/1948.             D. 9/1/1948.

Câu 19. Nãm 1950, Hội đổng tương trợ kinh tế kết nạp thêm thành viên mới nào ?

A. Cuba         B. Việt Nam

C. Mông Cổ          D. Cộng hòa dân chủ Đức

Câu 20. Số lượng thành viên trong Hội đồng tương trợ kỉnh tế đến năm 1950 là:

A. 5 nước.             B. 6 nước.

C. 7 nước.             D. 8 nước.

Câu 21. Thành công của tổ chức Hội đồng tương trợ kinh tế sau hơn 30 năm hoạt động là :

A. Thúc đẩy sự tiến bộ về kinh tế, kĩ thuật, nâng cao mức sống người dân ở các nước thành viên.

B. Tăng cường sự hợp tác văn hoá – nghệ thuật giữa các nước thành viên.

C. Trở thành một tổ chức kinh tế hùng mạnh, cổ khả năng cạnh tranh mạnh mẽ với các trung tâm kinh tế Mĩ – Tây Âu – Nhật Bản.

D. Làm cho kinh tế Đông Âu phát triển mạnh, trở thành một khu vực kinh tế năng động bậc nhất thế giới.

Câu 22. Hơn 30 năm hoạt động, Hội đồng tượng trợ kinh tế dã :

A. Đạt được những thành tựu lớn trong hợp tác, phát triển kinh tế – khoa học gỉữa các nước thành viên.

B. Khẳng định vai trò quan trọng của Liên Xô trong tổ chức này.

C. Mắc một số thiếu sót như không hoà nhập kinh tế thế giới, chưa coi trọng đầy đủ việc áp dụng những tiến bộ cùa khoa học – công nghệ.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 23. Tổ chức Hiệp ước Vac-sa-va ra đời khi nào ?

A. Ngày 14/5/1954.

B. Ngày 15/4/1955.

C. Ngày 14/5/1955.

D.Ngày 15/4/1954.

Câu 24. Tổ chức “Hiệp ước phòng thủ Vac-sa-va” là :

A. Một liên minh chính trị giữa các nước Xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

B. Một liên minh quân sự giữa các nước Xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

C. Một liên minh chính trị – quân sự giữa các nước Xã hội chủ nghĩa ở châu Âu.

D. Một liên minh kinh tế – chính trị giữa các nước Xã hội chủ nghĩa ở châu Âu

Câu 25. Vai trò của Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va trong gần 35 năm tồn tại :

A. Góp phần to lớn trong việc gìn giữ hoà bình, an ninh ở châu Âu và thế giới.

B. Góp phẩn thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế – chính trị của các nước Xã hội chủ nghĩa.

C. Góp phẫn tạo nên thế cân bằng về sức mạnh quân sự giữa các nước Xã hội nghĩa và các nước Tư bản chủ nghĩa.

D. Câu a và c đúng.

Câu 26. Thành viên nào đã rút khỏi tổ chức Hội đồng tương trợ kỉnh tế trong năm 1961 ?

A. An-ban-ni.         B. Hung-ga-ri.

C. Bun-ga-ri.         D. Tiệp KhắC.

Câu 27. Tình hình Liên Xô từ cuối thập niên 70 đến đầu những năm 80 là :

A. Kinh tế phát triển, chính trị ổn định, khối đoàn kết liên bang được giữ vững.

B. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao hơn trước, tuy nhiên chính trị có những diễn biến phức tạp, bất ổn.

C. Tuy kinh tế có nhũng dấu hiệu suy thoái, nhưng chính trị vẫn ổn định, nhân dân vẫn tuyết đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô, vào chính quyền Xô – Viết.

D. Đất nước lâm vào tình trạng trì trệ, kinh tế ngày càng suy thoái, chính trị có những diền biến phức tạp, xuất hiện tư tưởng và các nhóm đối lập chống lại Đảng Cộng sản và Nhà nước Xô Viết.

Câu 28. Đường lối cải tổ đất nước ờ Liên Xô được thực hiện từ khi nào ? Do aỉ đề xướng ?

A. Tháng 5/1983, do B. Ensin đề xướng.

B. Tháng 3/1984, do Anđrôpốp đề xướng.

C. Tháng 5/1985, do Trécnencô đề xướng.

D. Tháng 3/1985, do M. Goócbachốp đề xướng.

Câu 29. Tình hình Liên Xô sau 6 năm tiến hành đường lối cải tổ là:

A. Tuy kinh tế dần ổn định, nhưng chính trị ngày càng rối loạn.

B. Chính trị dần ổn định, tuy nhiên kinh tế tiếp tục sa sút không thể vực dậy.

C. Lâm vằo cuộc khủng hoảng toàn diện.

D. Kỉnh tế hàng hoá phát triển, đời sống chính trị ngày càng được dân chủ hoá.

Câu 30. Sai lầm lớn của những người Cộng sản Xô-viết trong quá trinh thực hiện cải tổ đất nước là ?

A. Thực hiện kinh tế thị trường.

B. Thực hiện đa nguyên chính trị.

C. Thực hiện dân chủ hoá đời sống chính trị.

D. Thực hiện kinh tế bao cấp trong một thời gian dài.

Đáp án

Câu 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Đáp án d c a d c a d c c
Câu 25 26 27 28 29 30
Đáp án d a d d c b

 

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular