Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Phần 1 - Chương 1 - Bài 1: Trật tự thế giới sau chiến tranh (phần 2)
Tuesday, June 25, 2024
HomeTài liệu luyện thiMôn SửPhần 1 - Chương 1 - Bài 1: Trật tự thế giới...

Phần 1 – Chương 1 – Bài 1: Trật tự thế giới sau chiến tranh (phần 2)

Câu 16: Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm sau Chiến tranh thế giới thứ II ?

A. Là một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước tư bản thắng trận áp đặt quyền thống trị dối với các nước bại trận.

B. Là một trật tự thế giới hoàn toàn do chủ nghĩa tư bản thao túng.

C. Là một trật tự thế giới có sự phân tuyến triệt để giữa hai phe : Xã hội chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa.

D. Là một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước thắng trận cùng nhau hợp tác để thống trị, bóc lột các nước bạỉ ữận và các dân tộc thuộc địa.

Câu 17: Tác động của kế hoạch Mác-san đối với tình hình thế giới ?

A. Mĩ đã mờ rộng ảnh hường ờ châu Âu, tăng cường khống chế các nước tư bản Đồng minh.

B. Các nước tư bản Tây Âu có điều kiện (vốn) để phục hồi nền kinh tế sau chiến tranh.

C. Tạo nên sự đối lập về kinh tế giữa 2 khối nước Tây Âu Tư bản chủ nghĩa với Đông Âu Xã hội chủ nghĩa.

D. Tẩt cả các ý kiến trên.

Câu 18: Theo thoả thuận cùa Hội nghị Pốt-xđam, nước Đức tạm thời chia thành mấy khu vực quân quản ?

A. 2        B. 3        C. 4        D. 5

Câu 19.: Vấn để nước Đức được thoả thuận tại Hội nghị l-an-ta như thế nào ?

A. Nước Đức phải chấp nhận tình trạng tổn tại hai nhà nước với hai chế độ chính trị và con đường phát triển khác nhau.

B. Nước Đức phảỉ chấp nhận sự chiếm đóng lâu dài của Quân đội Đồng minh trên đất nước mình.

C. Nước Đức phải trở thành một quốc gia thống nhất, hoà bình, dân chủ và tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.

D. Nước Đức sẽ trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, dân chủ và trung lập.

Câu 20: Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ II được hình thành, trong thời gian nào ?

A. Từ ngày 4-12/2/1945.

B. Từ năm 1945- 1947.

C. Từ năm 1945 -1946.

D. Từ năm 1946 – 1949.

Câu 21: Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 12 -2- 1945 được tổ chức tại đâu?

A. Tại Oa-sinh-tơn (Mĩ).

B. Tại I-an-ta (Liên Xô).

C. Tại Pổt-xđam (Đức).

D. Tại Luân Đôn (Anh).

Câu 22: Để kết thúc nhanh chiến tranh ờ châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương, ba cường quốc đã thống nhất mục dich gì?

A. Sừ dụng bom nguyên từ để tiêu diệt phát xít Nhật.

B. Hồng quân Liên Xô nhanh chóng tấn công vào tận sào huyệt của phát xít Đức ờ Bec-lin.

C. Tiêu diệt tận gốc Chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật.

D. Tất cả các mục đích trên.

Câu 23: Ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh thống nhất thành lập Liên hợp Quốc tại Hội nghị nào?

A. Hội nghị Ianta – Liên Xô (2 – 1945).

B. Hội nghị Xanphơranxicô – Mĩ (4 – 6 – 1945).

C. Hội nghị Pôtxđam – Đức (7 – 8 -1945).

D. Hội nghị Tế hê ran – Iran (2 – 1943).

Câu 24: Nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triền mối quan hệ giữa các dân tộc trên cơ sờ tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc và thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hoá, xã hội và nhân dạo là nhiệm vụ chính của:

A. Liên minh châu Âu

B. Hội nghị I-an-ta.

C. ASEAN.

D. Liên hợp quốc.

Câu 25: Trật tự thế giới mới theo khuôn khổ quyết định Hội nghị 1-an-ta cùa những nước nào?

A. Liên Xô, Anh. Pháp, Mĩ.

B. Liên Xô, Mĩ, Anh.

C. Liên Xô, Anh, Pháp. Mĩ. Trung Quốc.

D. Anh, Pháp, Mĩ.

Câu 26: Hội nghị Pốt-xđam đưọrc triệu tập vào thời gian nào? Ở đâu?

A. Tháng 7 năm 1945. Ờ Liên Xô.

B. Tháng 8 năm 1945. Ở Mĩ.

C. Tháng 10 năm 1945. Ở Đức.

D. Tháng 7 năm 1945. Ờ Đức.

Câu 27: Theo tinh thần Hội nghị Pốt-xđam. vùng Tây Bắc và vùng phía Nam nước Đức do nước nào chiếm đóng?

A. Anh chiếm vùng Tây Bắc, Mĩ chiếm vùng phía Nam.

B. Trung Quốc chiếm vùng Tây Bắc, Mĩ chiếm vùng phía Nam.

C. Liên Xô chiếm vùng Tây Bẳc, Pháp chiếm vùng phía Nam.

D. Pháp chiếm vùng Tây Bẳc, Liên Xô chiếm vùng phía Nam.

Câu 28: Nước Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập vào thời gian nào?

A. Tháng 9 năm 1949.

B. Tháng 9 năm 1949.

C. Tháng 10 năm 1949.

D. Tháng 8 năm 1948.

Câu 29 :Sự kiện nào dẫn đến thành lập nước Cộng hòa Liên bang Đức?

A. Nước Đức được hoàn toàn thống nhất.

B. Nước Đức đã tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.

C. Mĩ, Anh, Pháp hợp nhất các vùng chiếm đóng.

D. Tất cả các sự kiện trên.

Câu 30: Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức được thành lập vào thời gian nào?

A. Tháng 9 năm 1949.

B. Tháng 12 năm 1949.

C. Tháng 10 năm 1949.

D. Tháng 1 năm 1950.

Đáp án

Câu 16 17 18 19 20 21 22 23
Đáp án c d c c b b c a
Câu 24 25 26 27 28 29 30
Đáp án d b d a b b c

XEM THÊM: Phần 1 – Chương 1 – Bài 1: Trật tự thế giới sau chiến tranh (phần 1)

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular