Lý thuyết Sinh học 10 Bài 33: Ôn tập phần sinh học vi sinh vật

0
1410

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 33: Ôn tập phần sinh học vi sinh vật

I. Chuyển hoá vật chất và năng lượng

1. Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 33: Ôn tập phần sinh học vi sinh vật | Lý thuyết Sinh học 10 đầy đủ, chi tiết nhất

2. Nhân tố sinh trưởng

Vi sinh vật nguyên dưỡng Vi sinh vật khuyết dưỡng
Có thể tự tổng hợp được các nhân tố sinh trưởng Không thể tự tổng hợp được một vài nhân tố sinh trưởng

3. Các kiểu hô hấp

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 33: Ôn tập phần sinh học vi sinh vật | Lý thuyết Sinh học 10 đầy đủ, chi tiết nhất

4. Tế bào vi khuẩn sử dụng năng lượng chủ yếu vào 3 hoạt động sau

– Tổng hợp ATP, rồi sử dụng tổng hợp chất

– Vận chuyển các chất

– Quay tiên mao, chuyển động.

II. Sinh trưởng của vi sinh vật

Nuôi cấy liên tục Nuôi cấy không liên tục
Chất dinh dưỡng luôn được bổ sung và sinh khối luôn được lấy ra Không có sự bổ sung chất dinh dưỡng, không lấy sinh khối ra
Không có pha suy vong Có pha suy vong
Pha cân bằng duy trì liên tục Pha cân bằng ngắn
Sinh trưởng liên tục Sinh trưởng có giới hạn

1. Những yếu tố ảnh hưởng với vi sinh vật

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 33: Ôn tập phần sinh học vi sinh vật | Lý thuyết Sinh học 10 đầy đủ, chi tiết nhất

III. Sinh sản của vi sinh vật

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 33: Ôn tập phần sinh học vi sinh vật | Lý thuyết Sinh học 10 đầy đủ, chi tiết nhất

IV. Virut

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 33: Ôn tập phần sinh học vi sinh vật | Lý thuyết Sinh học 10 đầy đủ, chi tiết nhất

Comments

comments