Lý thuyết Sinh học 10 Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

I. Enzim

– Enzim là chất xúc tác sinh học được tổng hợp trong các tế bào sống.

– Làm tăng tốc độ của phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng.

1. Cấu trúc

– Enzim là chất xúc tác sinh học có bản chất là prôtêin hoặc prôtêin kết hợp với các chất khác không phải prôtêin.

– Trong phân tử enzim có vùng cấu trúc không gian đặc biệt chuyên liên kết với cơ chất (chất chịu sự tác động của enzim) được gọi là trung tâm hoạt động.

2. Cơ chế tác động

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất | Lý thuyết Sinh học 10 đầy đủ, chi tiết nhất

– Enzim liên kết với cơ chất tại trung tâm hoạt động tạo nên phức hợp enzim-cơ chất.

– Liên kết enzim-cơ chất mang tính đặc thù. Vì thế, mỗi enzim thường chỉ xúc tác cho một phản ứng.

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim

– Nhiệt độ: Mỗi enzim có một nhiệt độ tối ưu, tại đó enzim có hoạt tính tối đa làm cho tốc độ phản ứng xảy ra nhanh nhất.

– Độ pH: Mỗi enzim có một độ pH thích hợp.

– Nồng độ cơ chất

– Chất ức chế hoặc hoại hoá enzim: Một số chất hoá học có thể ức chế sự hoạt động của enzim. Một số chất khác khi liên kết với enzim lại làm tăng hoạt tính của enzim.

– Nồng độ enzim: Với một lượng cơ chất xác định, khi nồng độ enzim càng cao thì hoạt tính của enzim càng tăng.

II. Vai trò của enzim trong quá trình chuyển hoá vật chất

– Giúp cho các phản ứng sinh hoá trong tế bào diễn ra nhanh hơn.

– Điều chỉnh quá trình chuyển hoá vật chất thông quá điều chỉnh hoạt tính enzim.

– Ức chế ngược: là kiểu điều hòa trong đó sản phẩm của con đường chuyển hóa quay lại tác động như một chất ức chế làm bất hoạt enzim →phản ứng ngừng lại.

Comments

comments