Lý thuyết Sinh học 10 Bài 10: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

VIII. Khung xương tế bào

– Là một hệ thống bao gồm các vi ống, vi sợi và sợi trung gian

– Chức năng: Nâng đỡ tế bào, giúp tế bào có hình dạng nhất định, là nơi neo đậu của các bào quan.

IX. Cấu trúc bên ngoài màng sinh chất

1. Thành tế bào

– Có ở tế bào thực vật, một số loại nấm.

– Cấu tạo chủ yếu bằng xenlulozo, ở nấm là kitin

– Chức năng: Quy định hình dạng, bảo vệ tế bào.

2. Chất nền ngoại bào

– Là dịch chất nằm bên ngoài màng sinh chất

– Cấu tạo chủ yếu bằng các sợi glicoprotein kết hợp với các chất vô cơ và hữu cơ khác.

– Chức năng: Giúp các tế bào liên kết với nhau tạo nên các mô nhất định và giúp tế bào thu nhận thông tin.

Comments

comments