fbpx
Saturday, September 23, 2023
HomeTài liệu luyện thiMôn LýGiải và đáp án đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí...

Giải và đáp án đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 12

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B A D A C D B B A D
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án D B D C A B B C A D
Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Đáp án A A C B B B C B D C

Câu 6: D

x = –4cos5πt = 4cos(5πt + π) (cm)

Câu 7: B

Câu 8: B

Câu 14: C

Câu 15: A

Câu 16: B

Câu 19: A

Câu 20: D

Câu 21: A

f = np = 60 Hz

Câu 22: A

d2-d1=3=λ ⇒ tại M có cực đại giao thoa với biên độ 2 + 2 = 4 mm.

Câu 23: C

s = 4A = 40 cm

Câu 24: B

Câu 25: B

Câu 27: C

Câu 28: B

Câu 29: D

Câu 30: C

ω2 A22 x2+v2⇒v=80 cm/s

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular