Bài 1 (trang 138 SGK Giải tích 12): Thực hiện các phép chia sau:

Lời giải

Bài 2 (trang 138 SGK Giải tích 12): Tìm nghịch đảo của z là:

a) z = 1 + 2i

b) z = √2 – 3i

c) z = i

d) z = 5 + i√3

Lời giải:

Bài 3 (trang 138 SGK Giải tích 12): Thực hiện các phép tính sau:

Lời giải

Bài 4 (trang 138 SGK Giải tích 12): Giải các phương trình sau:

a) (3 – 2i)x + (4 + 5i) = 7 + 3i

b) (1 + 3i)x – (2 + 5i) = (2 + i)x

c) [x/(4 – 3i)] + (2 – 3i) = 5 – 2i

Lời giải:

 

Comments

comments