Bài 1 (trang 112 SGK Giải tích 12): Tính các tích phân sau:

Lời giải

Bài 2 (trang 112 SGK Giải tích 12): Tính các tích phân sau:

Lời giải

Bài 3 (trang 113 SGK Giải tích 12): Sử dụng phương pháp đổi biến, hãy tính:

Lời giải

Bài 4 (trang 113 SGK Giải tích 12): Sử dụng phương pháp tích phân từng phần, hãy tính:

Lời giải

Bài 5 (trang 113 SGK Giải tích 12): Tính các tích phân sau:

Lời giải

Bài 6 (trang 113 SGK Giải tích 12): Tính

Lời giải

Comments

comments