https://pasca.itera.ac.id/wp-content/plugins/ https://dinkes.bogorkab.go.id/wp-content/sgcr/ https://www.elementbike.id/nul/js/ https://www.kakamega.go.ke/nul/ http://journal.bmti.uz/sdana/ https://ncc.potensi-utama.ac.id/wp-content/plugins/ https://designeroutletathens.gr/admin_assets/sdana/ https://pmb.stihmuhammadiyahkalianda.ac.id/images/nul/
Đề thi thử THPTQG 2016 môn Hóa - THPT Đồng Đậu lần 2
Wednesday, May 29, 2024
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn HóaĐề thi thử THPTQG 2016 môn Hóa - THPT Đồng Đậu lần...

Đề thi thử THPTQG 2016 môn Hóa – THPT Đồng Đậu lần 2

Đề thi thử THPTQG 2016 môn Hóa – THPT Đồng Đậu lần 2 tổ chức thi thử cho học sinh khối 12, có đáp án chi tiết các em tham khảo bên dưới:

Đề thi thử THPTQG 2016 môn Hóa – THPT Đồng Đậu lần 2

Đáp án đề thi thử THPTQG 2016 môn Hóa – THPT Đồng Đậu lần 2

Câu 1=>D

Câu 2:  CuSO

4

 khan dùng để nhận biết hơi nước ( chuyển từ màu trắng thành xanh lam)

Dd Ca(OH)

2

 nhận biết CO

2

 ( kết tủa trắng)  =>C

Câu 3 =>A

Câu 4:

X : 3s

1

 ; Y : 3s

2

 ; Z : 4s

1

 ( e lớp ngoài cùng )

=> X(IA) ; Y(IIA) cùng chu kỳ 3; Z(IA) chu kỳ 4

Cùng chu kỳ thì từ trái qua phải bán kính giảm dần

Cùng nhóm thì từ trên xuống dưới bán kính tăng dần

=>A

Câu 5: =>C

Câu 6: Dựa vào dãy điện hóa kim loại =>C

Câu 7: Este có công thức C

2

H

4

O

2

 chỉ có thể là HCOOCH

3

 có n = 0,15 mol

=> Phản ứng vừa đủ với NaOH tạo 0,15 mol HCOONa

=> m = 10,2g =>C

Câu 8: M

X

 = 83.2 = 166g  = 12x + y + 16z

Do este 2 chức nên z = 4 => 12x + y = 102

=> x = 8 ; y = 6

=>X là C

8

H

6

O

4

1 mol X phản ứng được với AgNO

3

/NH

3

 tạo 4 mol Ag

=> Có thể X chứa 2 nhóm HCOO-.

Mà 1 mol X phản ứng đủ với 4 mol NaOH

=> Có thể X là este 2 chức của phenol

CT thỏa mãn : o,m,p-(HCOO)

2

C

6

H

4  

=>C

Câu 9 =>A

Câu 10: (2) S ; (3) Ag

3

PO

4

 ; (4) AgCl  =>D

Câu 11: Vì n

NaOH

 : n

H3PO4

 = 1,8 : 1 = 1,8

=> Phản ứng tạo x mol muối NaH

2

PO

4

 và y mol Na

2

HPO

4

=> n

NaOH

 = x + 2y = 1,8 và n

H3PO4

 = x + y = 1

=> x = 0,2 mol ; y = 0,8 mol   =>A

Câu 12: Glucozo -> 2C

2

H

5

OH + 2CO

2

=> n

C2H5OH

 = 0,2 mol => m = 9,2g

=> V

rượu

 = (m

ancol

/d

ancol

). 100/90 = 12,78 ml  =>B

Câu 13: CT : CH

3

CH

2

CH

2

NH

2

 ; (CH

3

)

2

CHNH

=>B

Câu 14: n

Fe

 = 0,1 ; n

Cu(NO3)2

 = 0,1 ; n

HCl

 = 0,2

Do n

HCl

 < 8/3.n

Fe

 nên phản ứng chỉ tạo Fe

2+

3Fe + 8H

+

 + 2NO

3

 -> 3Fe

2+

 + 2NO + 4H

2

O

=> Sau phản ứng còn lại : 0,1 – 0,075 = 0,025 mol

Fe + Cu

2+

 -> Fe

2+

 + Cu

=> m = m

Cu

 = 64.0,025 = 1,6g =>D

Câu 15:

+) Xét về M : X có M lớn nhất => t

0

 sôi cao nhất

+) Với Y,Z,T có M tương đương. Xét khả năng tạo liên kết hidro liên phân tử :

 Axit axetic > ancol etylic > dimetyl ete =>B

 Câu 16

 n

CO2

 : n

H2O

 = 1 : 2 => n

C

 : n

H

 = 1 : 4

Xét các cặp amin liên tiếp mà (H : C) 1 chất  nhỏ hơn 4 ; 1 chất lớn hơn 4 thì thỏa mãn

=>C

Câu 17 =>D

Câu 18: Có thể xảy ra 2 trường hợp :

+) TH

1

 : mỗi anken phản ứng tạo 1 ancol

+) TH

2

 : có thể anken tạo 2 ancol nhưng trùng với ancol được tạo ra do anken còn lại và tổng các loại ancol vẫn là 2

Xét 4 đáp án chỉ có eten (tạo C

2

H

5

OH) và But-2-en (Tạo CH

3

CH(OH)C

2

H

5

)

Thỏa mãn   =>B

Câu 19: =>A

Câu 20 : Có nhiều protein không tan trong nước như keratin (tóc) ….=>B

Câu 21: Do số mol các chất khí 2 vế bằng nhau => sự thay đổi áp suất không ảnh hưởng đến cân băng.

Chất xúc tác không làm chuyển dịch cân bằng mà chỉ làm cho cân bằng nhanh chóng được thiết lập

=>D

Câu 22: =>B

Câu 23: Các chất có cùng nồng độ nên phân tử nào phân ly được nhiều H

+

 hơn sẽ có tính axit mạnh hơn => pH nhỏ hơn => pH

H2SO4

 < pH

HCl

KNO

3

 là muối trung hòa => pH > pH

axit

Na

2

CO

3

 là muối của axit yếu và bazo mạnh nên thủy phân tạo môi trường bazo

=> pH > pH

trung tính

  =>C

 Câu 24: n

O2

 = 0,64125 mol ; m

CO2

 + m

H2O

 = 31,68g

Bảo toàn khối lượng : m

A

 + m

O2

 = m

CO2

 + m

H2O

 + m

N2

=> n

N2

 = 0,09 mol

Vì khi A + KOH tạo muối của Gly , Ala , Val đều là amino axit có 1 nhóm NH

2

 ; 1 nhóm COOH và no

Mặt khác : 0,045 mol A phản ứng đủ với 0,12 mol KOH => n

N

 = n

KOH

 = 0,12 mol

Xét 0,045 mol A : m

A

 = 13,68.2/3 = 9,12g

Bảo toàn khối lượng : m

A

 + m

KOH

 = m

muối

 + m

H2O

( n

H2O

 = n

A

 = 0,045 mol = n

COOH(A)

 ) => m

muối

 = 15,03g

=> m

muối Gly

 = 5,085g => n

muối Gly

 = 0,045 mol

=> m

muối Ala

 + m

muối Val

 = 127n

Ala

 + 155n

Val

 = 9,945g

Lại có : n

Val

 + n

Ala

 = n

NaOH

 – n

Gly

 = 0,075 mol

=> n

Val

 = 0,015 ; n

Ala

 = 0,06 mol

=> %m

muối Ala

 = 50,70 %  =>A

Câu 25: Cả 4 phát biểu đều đúng  =>D

Câu 26: =>D

Câu 27:  n

CO2

 = n

H2O

 => 2n

C(X)

 = n

H(X)

Mà n

X

 : n

Ag

 = 1 : 4

=> X là CH

2

O hay HCHO =>D

Câu 28:  Xét ttongr quát : Khử 

mạnh

 + OXH 

mạnh

 -> Khử 

yếu

 + OXH 

yếu

(1) => Tính oxi hóa của Br

2

 mạnh hơn Fe

3+

(2) => Cl

2

 oxi hóa mạnh hơn Br

2

=> Cl

2

  oxi hóa mạnh hơn Fe

3+ 

=>D

 Câu 29: Dựa vào 4 đáp án thấy chỉ có amino axit có 1 nhóm COOH và 1 nhóm NH

2

Có dạng H

2

NRCOOH + NaOH -> H

2

NRCOONa + H

2

O

Bảo toàn khối lượng : m

X

 + m

NaOH

 = m

muối

 + m

H2O

Có n

X

 = n

NaOH

 = n

H2O

=> n

X

.(40 – 18) = m

muối

 – m

X

 => n

X

 = 0,05 mol

=>M

X

 = 75g => H

2

NCH

2

COOH   =>C

Câu 30:  n

X

 = 0,1 mol ; n

NaOH

 = 0,3 mol

Vì X + NaOH tạo 2 khí làm xanh quì tím ẩm

=> CT của X là : NH

4

OCOONH

3

CH

3

NH

4

OCOONH

3

CH

3

 + 2NaOH -> NH

3

 + CH

3

NH

2

 + Na

2

CO

3

 + 2H

2

O

=> chất rắn gồm 0,1 mol Na

2

CO

3

 và 0,1 mol NaOH=> m = 14,6g  =>C

Câu 31: Bảo toàn khối lượng : m

KL

 + m

O

 = m

oxit

 => n

O

 = 0,26 mol

Khi oxit phản ứng với HCl thì cũng tương tự như 1 mol O bị thay thế bởi 2 mol Cl

=> n

Cl

 = 2n

O

 = 0,52 mol

=> m

KL

 + m

Cl

 = m

muối

 => m + 0,52.35,5 = 3m + 1,82

=> m = 8,32g

m

kết tủa

 = 9m + 4,06 = 78,94g

n

AgCl

 = n

Cl

 = 0,52 mol => Giả sử có Ag => n

Ag

 = 0,04 mol

Fe

2+ 

 + Ag

+

 -> Fe

3+

 + Ag

=> n

Fe2+

 = n

Ag

 = 0,04 mol => n

FeO(X)

 = 0,04

Vậy trong 3,75m (g) hỗn hợp X ( 31,2g) sẽ có n

FeO

 = 0,04.31,2/(8,32 + 4,16) = 0,1

Khi phản ứng với HNO

3

 thì FeO -> Fe(NO

3

)

3

 ( Fe

2+

 -1e -> Fe

3+

)

Xét 3,75m gam X : Ta thấy n

Cl(muối)

 = n

e trao đổi (1)

 = 1,3 mol

Khi phản ứng với HNO

3

 thì n

e trao đổi (2)

 = n

e trao đổi (1)

 + n

FeO

 = n

NO3 muối

 = 1,4 mol

=> m’ = m

KL

 + m

NO3

 = 8,32.2,5 + 1,4.62 = 107,6g

( Nếu xét trường hợp không tạo NH

4

NO

3

)  =>A

Câu 32 : Muối Y có thể tráng gương => HCOONa

Z hòa tan được Cu(OH)

2

 điều kiện thường => có nhiều nhóm OH kề nhau

=> X là este của ancol đa chức và HCOOH

=> n

ancol

 = n

X

 = 0,1 mol => M

ancol

 = 76g ( C

3

H

6

(OH)

2

 )

=> X là HCOOCH

2

CH(CH

3

)OOCH  =>B

Câu 33: n

H2SO4

 = 0,05 mol ; n

HCl

 = 0,1 mol ;

Lại có n

H2

 = 0,3 mol => 2n

H2

 > (2n

H2SO4

 + n

HCl

)

=> Na còn tác dụng với H

2

O

=> n

NaOH

 = 2( n

H2

 – ½ n

H+

) = 0,4mol

=> Muối gồm : 0,05 mol Na

2

SO

4

 ; 0,1 mol NaCl ; 0,4 mol NaOH

=> m

rắn khan

 = 28,95g  =>B

Câu 34:   n

NaOH

 = 0,2 mol ; n

Na2CO3

 = 0,1 mol

Giả sử phản ứng chỉ tạo Na

2

CO

3

=> m

rắn

 = m

Na2CO3

 = 106.(1/2 .0,2 + 0,1) = 21,2g > m

rắn theo đề bài

=> Có x mol NaOH phản ứng

=> Chất rắn gồm (0,2 – x) mol NaOH và (0,1 + 0,5x) mol Na

2

CO

3

=> m

rắn

 = 40.(0,2 – x) + 106.(0,1 + 0,5x) = 19,9g

=> x = 0,1 mol

=> n

CO2

 = ½ n

NaOH pứ

 = 0,05 mol => V = 1,12 lit =>B 

Câu 35:   n

CaCO3

 = n

CO2

 = 1,35 mol

,m

dd giảm

 = m

CaCO3

 – (m

CO2

 + m

H2O

)

=> n

H2O

 = 0,95 mol

A + Na dư => 2n

H2

 = n

ancol

 + n

axit

 => n

axit

  =0,1 mol

A + NaOH dư :

+) Nếu Este của phenol => 2n

este

 + n

axit

 = n

NaOH

=> n

este

 = 0,1 mol và Este có dạng : RCOOC

6

H

4

R’ => số C

este

 ≥ 7

Vì số mol CO

2

 lẻ . Số C trong mỗi chất > 1 => số C trong ancol phải là số lẻ và > 1

=> Số C

ancol

 ≥ 3

=> n

C(ancol)

 + n

C(este)

  ≥ 1,15 mol

=> số C trong axit = 2 và số C trong ancol = 3 ; este là HCOOC

6

H

5

Bảo toàn H : n

H(ancol)

 + n

H(axit)

 = 2n

H2O

 – n

H(este)

 = 1,3 mol

=> H

ancol

 + H

axit

 = 13

Mà Số C trong ancol = 3 => số H ≤ 8

Số C trong axit = 2 => số H ≤ 4

=> Loại

+) Nếu este không phải của phenol => n

axit

 + n

este

 = n

NaOH 

=> n

este

 = 0,2 mol

Xét cả 3 chất trong hỗn hợp A ta có thể gộp 3 chất lại thành : C

1,35

H

1,9

O

0,55

=> C

27

H

38

O

11

 => số pi = 9 => Số pi phản ứng với Brom = 9 – 2 = 7

=> n

Br2

 = n

pi (ancol)

 + n

pi (axit)

 + n

pi (este)

 = 0,15.a + 0,1.b + 0,1.c

Có a + b + c = 7 => 0,7 < n

Br2

 < 1,05

Chỉ có giá trị 0,75 mol thỏa mãn   =>A

 Câu 36: 

4Fe(OH)

2

 + O

2

 + 2H

2

O -> 4Fe(OH)

3

2Fe(OH)

3

 -> Fe

2

O

3

 + 3H

2

O

=>D

Câu 37: 2Fe + 6H

2

SO

4

 -> Fe

2

(SO

4

)

3

 + 3SO

2

 + 6H

2

O   =>A

Câu 38: Gọi thể tich cần tìm là V lit

,n

H+

 = n

OH-

 => n

HCl

 + 2n

H2SO4

 = n

NaOH

 + 2n

Ba(OH)2

=> 0,1V + 2.0,05V = 0,1 + 2.0,15

=> V = 2 lit =>D

Câu 39: Khi cho từ từ NaOH vào AlCl

3

 lúc đầu AlCl

3

 rất dư nên tạo kết tủa trắng keo. Sau đó NaOH dư thì hòa tan kết tủa đó  =>B

Câu 40:  Câu hình e : 1s

2

2s

2

2p

6

3s

2

3p

6

3d

6

4s

2

Do e cuối điền vào phân lớp d => nhóm B

Tổng e

d

 + e

4s

 = 8 => nhóm VIIIB  =>A

Câu 41: Tham gia phản ứng tráng bạc phải có nhóm CHO =>C

Câu 42: =>A

Câu 43

 

Dựa vào đồ thị :

(1) Đoạn đi lên : Ba(OH)

2

 + CO

2

 -> BaCO

3

 + H

2

O

(2) Đoạn ngang : 2NaOH + CO

2

 -> Na

2

CO

3

 + H

2

O

          Na

2

CO

3

 + CO

2

 + H

2

O -> 2NaHCO

3

(3) Đoạn đi xuống : BaCO

3

 + CO

2

 + H

2

O -> Ba(HCO

3

)

2

Xét (2) => n

CO2

 = n

NaOH

 = 0,5 mol => m = 20g

,Tổng số mol CO

2

 phản ứng là 1,3 mol = n

NaOH

 + 2n

Ba(OH)2

=> n

Ba(OH)2

 = 0,4 mol = a

=> a  + m = 20,4 =>C

Câu 44: =>A

Câu 45:Ta có : n

Fe

 = n

Cu

 = 0,15 mol

Để lượng HNO

3

 phản ứng ít nhất thì Fe -> Fe

2+

 ; Cu -> Cu

2+

=> Bảo toàn e : 2n

Fe

 + 2n

Cu

 = 3n

NO

 => n

NO

 = 0,2 mol

=> n

HNO3

 = 4n

NO

 = 0,8 mol => C

M(HNO3)

 = 0,8 lit =>C

Câu 46: =>A

Câu 47: =>B

Câu 48: Giả sử X có 3 mol C

2

H

4

 và 2 mol C

3

H

6

Khi phản ứng với H

2

O tạo thành 3 mol C

2

H

5

OH ; x mol n-C

3

H

7

OH và (2 – x) mol i-C

3

H

7

OH

 

=> Trong Y có 1,5 mol i-C

3

H

7

OH =>%m

i-C3H7OH

 = 34,88%   =>C

Câu 49 =>B

Câu 50:  ta có : n

e KL

 = 2n

H2

 = 2.0,05 = 0,1 mol

Nếu đốt cháy hết X bằng oxi thu được hỗn hợp oxit Z thì n

O2 pứ

 = ¼ n

e KL

 = 0,025 mol

=> m

Z

 = m

O2

 + m

X

 = 22,7g = m

BaO

 + m

Na2O

Lại có n

Ba(OH)2

 = n

BaO

 = 0,12 mol => n

Na2O

 = 0,07 mol

=> Y có : 0,12 mol Ba(OH)

2

 ; 0,14 mol NaOH => n

OH

 = 0,38 mol

,n

Al2(SO4)3

 = 0,05 mol => n

Al3+

 = 0,1 mol

=> n

Al(OH)3

 = 4n

Al3+

 – n

OH

 = 0,02 mol

=> Kết tủa gồm 0,02 mol Al(OH)

3

 ; 0,12 mol BaSO

4

=> m = 29,52g  =>B


Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết tại đây:Download

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular