fbpx
Thursday, February 22, 2024
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn SinhĐề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh năm 2016- Đề số...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh năm 2016- Đề số 8

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh năm 2016 tổ chức thi lần thứ 8 bao gồm 50 câu hỏi và có đáp án các em theo dõi bên dưới.

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh

Câu 1:(ID:86178)Xột 4 tế bào sinh dục trong một cỏ thể ruồi giấm cỏi cú kiểu gen AB/ab.De/dE . 4 tế bào trờn giảm phõn tạo ra số loại trứng tối đa cú thể cú là 

 A  16.    B  8.        C  2.            D  4. 

Câu 2:(ID:86179) Một quần thể có gen A bị đột biến thành alen a , B bị đột biến thành alen b , D bị đột biến thành alen d . Các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau . Số loại kiểu gen có thể được tạo ra tối đa của các thể đột biến là :

 A.19    B.1         C.9                                   D.27

Câu 3:(ID:86180)Quỏ trỡnh tổng hợp sắc tố đỏ ở cánh hoa của 1 loài cây xảy ra theo sơ đồ sau:

   Chất có màu trắng  A   sắc tố xanh  B   sắc tố đỏ.

Để chất màu trắng chuyển đổi thành sắc tố xanh cần có enzim do gen A qui định. Alen a không có khả năng tạo enzim có hoạt tính. Để chuyển sắc tố xanh thành sắc tố đỏ cần có enzim B qui định enzim có chức năng, cũn alen b khụng tạo được enzim có chức năng. Gen A,B thuộc các nhiễm sắc thể khác nhau. Cây hoa xanh thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng có kiểu gen aaBB được F1. Sau đó cho F1 tự thụ phấn tạo ra cõy F­2­. Cho tất cả các cây hoa màu xanh F2 giao phấn với nhau được F3. Cho các kêt luận sau: 

(1)Tính trạng màu sắc hoa bị chi phối bởi quy luật tương tác bổ sung hoặc át chế.

(2)F

2

phân li theo tỉ lệ kiểu hình 9 đỏ: 3 xanh: 4 trắng. 

(3)F

3

phân li theo tỉ lệ 3 xanh : 1 trắng  

(4)F

3

thu được tỉ lệ cây hoa trắng là 1/9  

(5) F

3

thu được tỉ lệ cây hoa xanh thuần chủng trên tổng số cây hoa xanh là : 1/2

(6) F

2

có kiểu gen  aaBB cho kiểu hình hoa đỏ .  

Số kết luận đúng là:    A.5             B.4                C.3             D.2   

Câu 4:(ID:86208)Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với gen b quy định quả dài. Các cặp gen này nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể. Cây dị hợp tử về 2 cặp gen giao phấn với cây thân thấp, quả tròn thu được đời con phân li theo tỉ lệ: 310 cây thân cao, quả tròn : 190 cây thân cao, quả dài : 440 cõy thõn thấp, quả tròn : 60 cây thân thấp, quả dài. Cho biết không có đột biến xảy rA.Tần số hóan vị giữa hai gen nóii trên là :

A.6%.  B.12%.   C.24%.   D.36%.

Câu 5🙁ID:86209) Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do hai gen không alen phân li độc lập cùng quy định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả hai alen trội A và B cho quả dẹt, khi chỉ có một trong hai alen cho quả tròn và khi không có alen trội nào cho quả dài. Tính trạng màu sắc hoa do một gen có 2 alen quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho cây quả dẹt. hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 6 cây quả dẹt, hoa đỏ : 5 cây quả tròn, hoa đỏ : 3 cây quả dẹt, hoa trắng: 1 cây quả tròn hoa trắng : 1 cây quả dài, hoa đỏ. Biết rằng không xảy ra đột biến, kiểu gen nào của (P) sau đây phù hợp với kết quả trên?   

   

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh năm 2016- đề số 8


Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết tại đây:Download

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular