Câu 14. Trong đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng  trên điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện lần lượt là U1, U2, U3. Điều nào sau đây không thể xảy ra?

A.U1> U.                    B.U1> U3.                   C.U2> U.               D.U = U1 = U2 = U3.

 Câu 15. Trong dao động điều hòa, khi động năng của vật giảm thì

A.vật đi từ vị trí biên đến vị trí cân bằng.                B.li độ dao động của vật có độ lớn giảm.

C.thế năng của vật giảm.                                       D.vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên.

 Câu 16. Sóng ngang truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường

A.là phương ngang.                                                 B.trùng với phương truyền sóng.

C.là phương thẳng đứng.                                         D.vuông góc với phương truyền sóng.

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Ly - So GD tinh Vinh Phuc

Theo Tuyensinh247

Comments

comments