Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa - Sở GD tỉnh Vĩnh Phúc
Saturday, June 15, 2024
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn HóaĐề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa - Sở GD...

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa – Sở GD tỉnh Vĩnh Phúc

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa – Sở GD tỉnh Vĩnh Phúc, có đáp án

Câu 1: Trong điều kiện thường, X là chất rắn, dạng sợi màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, không xoắn. Thủy phân X trong môi trường axit, thu được glucozơ. Tên gọi của X là

A. saccarozơ.                   B. fructozơ.                     C. amilopectin.                D. xenlulozơ.

Câu 2: Xà phòng hóa tristearin bằng NaOH, thu được glixerol và chất X. Chất X là

A. CH3[CH2]16 (COONa)3.                                      B. CH3[CH2]16(COOH)3.

C. CH3[CH2]16COONa.                                          D. CH3[CH2]16COOH.

Câu 3: Chất ở trạng thái lỏng điều kiện thường là

A. natri axetat.                 B. natri fomat.                 C. tripanmitin.                 D. triolein.

Câu 4: Hợp chất không làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm là

A. CH3COOH.                B. CH3NH2.                     C. H2NCH2COOH.         D. NH3.

Câu 5: Khi thay thế nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng gốc hiđrocacbon, thu được

A. este.                            B. lipit.                          C. amin.                 D. amino axit.

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Hoa - So GD tinh Vinh Phuc

Theo Tuyensinh247

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular