fbpx
Wednesday, April 24, 2024
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn HóaĐề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Hóa - THPT Thanh...

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Hóa – THPT Thanh Oai A lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Hóa – THPT Thanh Oai A lần 1 tổ chức thi thử cho học sinh khối 12, có đáp án chi tiết các em tham khảo dưới đây:

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Hóa – THPT Thanh Oai A lần 1

Câu 27(ID:118526):Chất 3 – MCPD (3 – monoclopropandiol) thường lẫn trong nước tương và có thể gây ra bệnh ung thư. Chất này có công thức cấu tạo là:

A.CH

3

– CHCl – CH(OH)

2

.           B.CH

2

Cl – CHOH – CH

2

OH.

C.CH

2

OH – CHCl – CH

2

OH.                              D.CH(OH)

2

– CH

2

– CH

2

Cl.

Câu 28(ID:118527):Cho các chất: Al

2

O

3

, Al

2

(SO

4

)

3

, Zn(OH)

2

, NaHS, K

2

SO

3

, (NH

4

)

2

CO

3

, Al. Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl, dung dịch NaOH là:

A.5.          B.6.          C.4.          D.7.

Câu 29(ID:118528):Có một hỗn hợp khí X gồm etilen và axetilen. Nếu cho V lít khí X phản ứng với dung dịch AgNO

3

/NH

3

dư thì tạo ra 9,6 gam kết tủa. Mặt khác nếu cho V lít khí X như trên phản ứng hết với dung dịch brom thì khối lượng bình đựng dung dịch brom tăng 2,72 gam. Đốt cháy hết V lít hỗn hợp khí X và dẫn sản phẩm cháy vào cốc chứa 100 ml dung dịch NaOH 1,5M thì muối tạo thành trong dung dịch và số mol thu được là:

A.Hỗn hợp Na

2

CO

3

; 0,075 mol và NaHCO

3

0,15 mol.

B.Na

2

CO

3

và 0,075 mol.

C.Na

2

CO

3

và 0,2 mol.

D.NaHCO

3

và 0,15 mol.

Câu 30(ID:118529):Cho axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) phản ứng với metanol có axit sunfuric xúc tác thu được metyl salixylat (C

8

H

8

O

3

) dùng làm thuốc xoa bóp giảm đau. Khối lượng KOH tối đa phản ứng vừa hết với 15,2 gam metyl salixylat là:

A.16,8 gam.       B.8,0 gam.       C.5,6 gam.       D.11,2 gam.

Câu 31(ID:118530):Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al

2

O

3

, MgO, Fe

3

O

4

, CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm:

A.MgO, Fe

3

O

4

, Cu.          B.Mg, Al, Fe, Cu.          C.MgO, Fe, Cu.                D.Mg, Fe, Cu.

Câu 32(ID:118531):Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được điều chế từ xenlulozơ và HNO

3

. Thể tích (lít) dung dịch HNO

3

99,67% có khối lượng riêng 1,52 g/ml cần để sản xuất 74,25kg xenlulozơ trinitrat nếu hiệu suất đạt 90% là:

A.52,67.         B.80,06.                   C.42,66.         D.34,65.

Câu 33(ID:118532):Dung dịch Y gồm: a mol Al

3+

, b mol Cl

, 0,15 mol H

+

và 0,03 mol SO

4
2-

. Cho 180ml dung dịch Z gồm NaOH 1,2M và Ba(OH)

2

0,1M vào dung dịch Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 5,598 gam kết tủa. Giá trị của a, b lần lượt là:

A.0,030 và 0,180.    B.0,030 và 0,018.    C.0,180 và 0,030.    D.0,018 và 0,144.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Hóa – THPT Thanh Oai A lần 1


Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular