fbpx
Thursday, February 29, 2024
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn ToánĐỀ THI – ĐÁP ÁN MÔN TOÁN CHÍNH THỨC THPTQG 2018 -...

ĐỀ THI – ĐÁP ÁN MÔN TOÁN CHÍNH THỨC THPTQG 2018 – TẤT CẢ CÁC MÃ ĐỀ

1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 101

1.D
2.D 3.A 4.A 5.B 6.C 7.D 8.B 9.D 10.C
11.D 12.C 13.A 14.B 15.B 16.C 17.A 18.D 19.A 20.D
21.A 22.A 23.D 24.A 25.A 26.A 27.D 28.A 29.B 30.C
31.D 32. B 33. A 34. B 35. A 36.C 37. B 38. B 39. C 40. D
41. C 42.A 43. D 44.C 45. B 46.B 47.A 48. B 49. A 50. B

 

2. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 102

1.B
2.A 3.A 4.D 5.D 6.A 7.A 8.A 9.A 10.D
11.C 12.B 13.C 14.B 15.C 16.A 17.C 18.D 19.A 20.A
21.B 22.D 23.D 24.D 25.A 26.A 27.D 28.C 29.A 30.C
31.D 32.B 33.D 34.B 35.C 36.D 37.D 38.B 39.D 40.B
41.D 42.D 43.C 44.B 45.C 46.B 47.B 48.D 49.B 50.B

 

3. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 103

1.C
2.B 3.D 4.A 5.D 6.D 7.D 8.A 9.C 10.D
11.B 12.C 13.B 14.B 15.C 16.D 17.A 18.C 19.C 20.C
21.B 22.A 23. B 24. B 25. A 26. C 27.D 28. D 29.A 30.A
31.A 32.D 33.B 34.C 35. C 36. B 37.D 38.D 39.B 40.B
41.B 42.C 43.C 44. A 45.B 46.B 47.A 48.C 49.A 50. B

 

4. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 104

1.C
2.C 3.D 4.D 5.A 6.B 7.B 8.A 9.D 10.B
11.C 12.C 13.A 14.C 15.B 16.D 17.A 18.B 19.D 20.D
21.A 22.C 23.C 24.B 25.D 26.A 27.C 28.B 29.B 30.C
31.D 32.A 33.D 34.D 35.A 36.A 37.C 38.D 39.B 40.A
41.C 42.B 43.A 44.D 45.D 46.B 47.D 48.C 49.A 50.A

 

5. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 105

1.C
2.D 3.D 4.A 5.D 6.A 7.D 8.B 9.D 10.A
11.D 12.A 13.D 14.B 15.D 16.B 17.A 18.C 19.D 20.C
21.B 22.A 23.C 24.A 25.B 26.C 27.B 28.C 29.A 30.B
31.D 32.A 33.C 34.A 35.A 36.B 37.B 38.A 39.A 40.B
41.A 42.B 43.D 44.A 45.A 46.B 47.D 48.B 49.B 50.A

 

6. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 106

1.C
2.D 3.A 4.D 5.D 6.C 7.A 8.D 9.C 10.D
11.A 12.B 13.C 14.B 15.C 16.D 17.B 18.C 19.B 20.D
21.B 22.D 23.C 24.A 25.A 26.C 27.B 28.D 29.A 30.D
31.A 32.B 33.D 34.A 35.D 36.C 37.A 38.A 39.A 40.C
41.C 42.B 43.D 44.A 45.D 46.B 47.A 48.C 49.C 50.C

 

7. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 107

1.C
2.B 3.D 4.D 5.B 6.A 7.B 8.D 9.C 10.C
11.D 12.A 13.B 14.A 15.A 16.D 17.D 18.C 19.C 20.D
21.C 22.A 23.C 24.C 25.A 26.D 27.B 28.B 29.B 30.D
31.C 32.B 33.C 34.B 35.A 36.A 37.D 38.B 39.A 40.C
41.A 42.A 43 44.C 45.B 46.B 47.B 48.B 49.B 50.B

8. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 108

1.C
2.B 3.A 4.C 5.D 6.C 7.D 8.C 9.C 10.A
11.D 12.B 13.B 14.D 15.B 16.B 17.B 18.C 19.D 20.D
21.B 22.C 23.D 24.A 25.D 26.C 27.D 28.B 29.D 30.D
31.B 32.D 33.A 34.C 35. C 36.A 37.A 38.B 39.C 40.B
41.A 42.B 43. D 44.D 45.B 46.A 47.D 48. A 49. C 50.A

 

9. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 109

1.A
2.A 3.C 4.D 5.C 6.D 7.C 8.C 9.A 10.D
11.B 12.B 13.D 14.B 15.B 16.B 17.C 18.D 19.D 20.B
21.C 22.D 23.A 24.D 25.C 26.D 27.B 28.C 29.D 30.B
31.D 32.A 33.C 34.C 35.B 36.A 37.A 38.C 39.C 40.B
41. B 42.D 43.A 44.A 45.A 46.B 47.A 48.A 49.C 50.A

 

10. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 110

1.B
2.B 3.A 4.B 5.B 6.D 7.C 8.D 9.B 10.A
11.A 12.A 13.A 14.C 15.C 16.B 17.D 18.C 19.A 20.D
21.C 22.B 23.B 24.B 25.C 26.D 27.C 28.D 29.A 30.D
31.B 32.C 33.D 34.C 35.D 36.D 37.B 38.C 39.C 40.B
41.B 42.A 43.B 44.C 45.D 46.A 47.A 48.C 49.D 50.D

 

11. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 111

1.D
2.D 3.D 4.C 5.B 6.A 7.B 8.D 9.A 10.B
11.A 12.C 13.D 14.C 15.A 16.C 17.A 18.D 19.C 20.C
21.D 22.B 23.A 24.A 25.D 26.A 27.A 28.B 29.D 30.B
31.D 32.B 33.C 34.D 35.C 36.A 37.C 38.C 39.C 40.A
41.A 42.A 43.C 44.B 45.D 46.C 47.B 48.B 49.A 50.B

 

12. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 112

1.C
2.B 3.C 4.A 5.D 6.D 7.C 8.B 9.B 10.C
11.C 12.A 13.A 14.C 15.B 16.C 17.A 18.B 19.A 20.A
21.B 22.C 23.A 24.A 25.A 26.D 27.C 28.A 29.B 30.B
31.C 32.C 33.C 34.A 35.A 36.C 37.C 38.B 39.C 40.C
41.B 42.D 43. A 44.A 45.B 46.D 47.A 48.D 49.D 50.D

 

13. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 113

1.A
2.C 3.A 4.D 5.A 6.D 7.B 8.B 9.D 10.C
11.D 12.C 13.B 14.A 15.A 16.A 17.C 18.B 19.C 20.A
21.D 22.C 23.C 24.A 25.D 26.A 27.C 28.B 29.A 30.D
31.A 32.A 33.C 34.C 35.C 36.A 37.A 38.D 39.D 40.D
41.A 42.C 43.D 44.D 45.A 46.C 47.D 48.C 49.A 50.C

 

14. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 114

1.B
2.D 3.B 4.A 5.B 6.B 7.C 8.A 9.C 10.A
11.A 12.A 13.D 14.D 15.A 16.D 17.A 18.A 19.C 20.B
21. A 22. B 23. C 24. C 25. B 26. B 27. C 28. C 29. C 30. A
31. B 32. C 33. A 34. D 35.C 36.C 37.A 38.A 39.C 40.A
41.A 42.B 43.B 44.A 45.C 46.D 47.C 48.B 49.C 50.B

15. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 115

1.A
2.C 3.C 4.C 5.B 6.A 7.D 8.B 9.D 10.C
11.A 12.C 13.A 14.B 15.A 16.B 17.D 18.A 19.D 20.B
21.D 22.D 23.A 24.A 25.A 26.D 27.B 28.B 29.A 30.D
31.A 32.B 33.A 34.B 35.D 36.D 37.C 38.A 39.D 40.B
41.A 42. B 43.B 44.D 45.C 46.D 47.B 48.A 49.D 50.C

 

16. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 116

1.D
2.C 3.A 4.C 5.C 6.C 7.A 8.A 9.A 10.C
11.B 12.D 13.C 14.B 15.B 16.D 17.D 18.A 19.C 20.B
21.D 22.B 23.A 24.B 25.A 26.C 27.C 28.B 29.B 30.C
31.C 32.B 33.B 34.B 35.A 36.A 37.A 38.B 39.C 40.C
41.A 42.D 43.B 44.B 45.C 46.C 47.C 48.A 49.C 50.A

 

17. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 117

1.D

2.C

3.B

4.D

5.D

6.D

7.D

8.A

9.C

10.B

11.B

12.D

13.C

14.C

15.A

16.C

17.D

18.D

19.B

20.A

21.B

22.C

23.A

24.B

25.D

26.C

27.A

28.A

29.A

30.B

31.C

32.D

33.B

34.A

35.A

36.C

37.A

38.C

39.D

40.C

41.C

42.D

43.B

44.A

45.A

46.A

47.B

48.D

49.A

50.B

18. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 118
1.B
2.A 3.B 4.A 5.C 6.D 7.C 8.C 9.B 10.B
11.B 12.A 13.C 14.C 15.A 16.B 17.D 18.D 19.B 20.A
21.B 22.A 23.D 24.D 25.B 26.D 27.C 28.A 29.B 30.D
31.C 32.B 33.C 34.D 35.B 36.A 37.D 38.B 39.A 40.C
41.C 42.C 43.D 44.B 45.B 46.A 47.D 48.C 49.A 50.C

 

19. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 119

1.C
2.C 3.D 4.D 5.A 6.B 7.B 8.A 9.D 10.B
11.C 12.C 13.A 14.C 15.B 16.D 17.A 18.A 19.D 20.D
21.A 22.C 23.D 24.B 25.D 26.A 27.C 28.B 29.B 30.C
31.D 32.B 33.D 34.D 35.A 36.A 37.C 38.D 39.B 40.A
41.A 42.B 43.A 44.D 45.D 46.B 47.D 48.C 49.A 50.A

 

20. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 120

1.D
2.C 3.D 4.C 5.C 6.D 7.B 8.A 9.A 10.D
11.B 12.A 13.D 14.D 15.B 16.D 17.B 18.C 19.D 20.C
21.A 22.C 23.C 24.C 25.A 26.A 27.A 28.C 29.B 30.D
31.C 32.D 33.B 34.A 35.C 36.D 37.D 38.A 39.D 40.A
41.D 42.D 43.D 44.C 45.C 46.A 47.D 48.A 49.B 50.A

 

21. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 121

1.D
2.C 3.A 4.D 5.C 6.D 7.A 8.B 9.C 10.B
11.C 12.D 13.B 14.C 15.B 16.B 17.B 18.D 19.D 20.A
21.A 22.C 23.B 24.B 25.A 26.D 27.C 28.A 29.D 30.A
31.D 32.D 33.A 34.D 35.A 36.C 37.C 38.B 39.D 40.A
41.B 42.B 43.D 44.A 45.B 46.B 47.A 48.D 49.A 50.C

 

22. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 122

1. D
2. B 3. B 4. D 5. C 6. D 7. A 8. D 9. C 10. A
11. C 12. B 13. C 14. C 15. D 16. A 17. B 18. A 19. C 20. B
21. C 22. C 23. A 24. D 25. D 26. B 27. B 28.C 29.D 30. A
31. B 32. C 33. A 34.C 35.B 36.B 37.D 38.A 39.A 40.D
41.C 42.A 43.C 44.A 45.D 46.A 47.D 48.D 49.B 50.A

 

23. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 123

1.C

2.C

3.D

4.A

5.A

6.C

7.B

8.B

9.A

10.D

11.B

12.D

13.D

14.C

15.D

16.C

17.B

18.D

19.B

20.B

21.D

22.A

23.D

24.D

25.A

26.D

27.B

28.D

29.B

30.B

31.C

32.C

33.B

34.B

35.C

36.B

37.D

38.D

39.C

40.D

41.C

42.C

43.B

44.C

45.C

46.D

47.B

48.D

49.C

50. B

24. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 124

1.B
2.C 3.B 4.D 5.C 6.D 7.A 8.D 9.C 10.A
11.C 12.B 13.C 14.C 15.D 16.A 17.B 18.A 19.C 20.B
21.C 22.C 23.A 24.D 25.D 26.C 27.B 28.D 29.D 30.A
31.B 32.C 33.A 34.C 35.B 36.B 37.A 38.A 39.A 40.B
41.A 42.C 43.C 44.A 45.A 46.B 47.A 48.B 49.D 50.A

 

Theo Tuyensinh247.com

Comments

comments

RELATED ARTICLES

17 COMMENTS

Comments are closed.

Most Popular