ĐỀ THI – ĐÁP ÁN MÔN TOÁN CHÍNH THỨC THPTQG 2018 – TẤT CẢ CÁC MÃ ĐỀ

35502

1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 101

1.D
2.D 3.A 4.A 5.B 6.C 7.D 8.B 9.D 10.C
11.D 12.C 13.A 14.B 15.B 16.C 17.A 18.D 19.A 20.D
21.A 22.A 23.D 24.A 25.A 26.A 27.D 28.A 29.B 30.C
31.D 32. B 33. A 34. B 35. A 36.C 37. B 38. B 39. C 40. D
41. C 42.A 43. D 44.C 45. B 46.B 47.A 48. B 49. A 50. B

 

2. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 102

1.B
2.A 3.A 4.D 5.D 6.A 7.A 8.A 9.A 10.D
11.C 12.B 13.C 14.B 15.C 16.A 17.C 18.D 19.A 20.A
21.B 22.D 23.D 24.D 25.A 26.A 27.D 28.C 29.A 30.C
31.D 32.B 33.D 34.B 35.C 36.D 37.D 38.B 39.D 40.B
41.D 42.D 43.C 44.B 45.C 46.B 47.B 48.D 49.B 50.B

 

3. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 103

1.C
2.B 3.D 4.A 5.D 6.D 7.D 8.A 9.C 10.D
11.B 12.C 13.B 14.B 15.C 16.D 17.A 18.C 19.C 20.C
21.B 22.A 23. B 24. B 25. A 26. C 27.D 28. D 29.A 30.A
31.A 32.D 33.B 34.C 35. C 36. B 37.D 38.D 39.B 40.B
41.B 42.C 43.C 44. A 45.B 46.B 47.A 48.C 49.A 50. B

 

4. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 104

1.C
2.C 3.D 4.D 5.A 6.B 7.B 8.A 9.D 10.B
11.C 12.C 13.A 14.C 15.B 16.D 17.A 18.B 19.D 20.D
21.A 22.C 23.C 24.B 25.D 26.A 27.C 28.B 29.B 30.C
31.D 32.A 33.D 34.D 35.A 36.A 37.C 38.D 39.B 40.A
41.C 42.B 43.A 44.D 45.D 46.B 47.D 48.C 49.A 50.A

 

5. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 105

1.C
2.D 3.D 4.A 5.D 6.A 7.D 8.B 9.D 10.A
11.D 12.A 13.D 14.B 15.D 16.B 17.A 18.C 19.D 20.C
21.B 22.A 23.C 24.A 25.B 26.C 27.B 28.C 29.A 30.B
31.D 32.A 33.C 34.A 35.A 36.B 37.B 38.A 39.A 40.B
41.A 42.B 43.D 44.A 45.A 46.B 47.D 48.B 49.B 50.A

 

6. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 106

1.C
2.D 3.A 4.D 5.D 6.C 7.A 8.D 9.C 10.D
11.A 12.B 13.C 14.B 15.C 16.D 17.B 18.C 19.B 20.D
21.B 22.D 23.C 24.A 25.A 26.C 27.B 28.D 29.A 30.D
31.A 32.B 33.D 34.A 35.D 36.C 37.A 38.A 39.A 40.C
41.C 42.B 43.D 44.A 45.D 46.B 47.A 48.C 49.C 50.C

 

7. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 107

1.C
2.B 3.D 4.D 5.B 6.A 7.B 8.D 9.C 10.C
11.D 12.A 13.B 14.A 15.A 16.D 17.D 18.C 19.C 20.D
21.C 22.A 23.C 24.C 25.A 26.D 27.B 28.B 29.B 30.D
31.C 32.B 33.C 34.B 35.A 36.A 37.D 38.B 39.A 40.C
41.A 42.A 43 44.C 45.B 46.B 47.B 48.B 49.B 50.B

8. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 108

1.C
2.B 3.A 4.C 5.D 6.C 7.D 8.C 9.C 10.A
11.D 12.B 13.B 14.D 15.B 16.B 17.B 18.C 19.D 20.D
21.B 22.C 23.D 24.A 25.D 26.C 27.D 28.B 29.D 30.D
31.B 32.D 33.A 34.C 35. C 36.A 37.A 38.B 39.C 40.B
41.A 42.B 43. D 44.D 45.B 46.A 47.D 48. A 49. C 50.A

 

9. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 109

1.A
2.A 3.C 4.D 5.C 6.D 7.C 8.C 9.A 10.D
11.B 12.B 13.D 14.B 15.B 16.B 17.C 18.D 19.D 20.B
21.C 22.D 23.A 24.D 25.C 26.D 27.B 28.C 29.D 30.B
31.D 32.A 33.C 34.C 35.B 36.A 37.A 38.C 39.C 40.B
41. B 42.D 43.A 44.A 45.A 46.B 47.A 48.A 49.C 50.A

 

10. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 110

1.B
2.B 3.A 4.B 5.B 6.D 7.C 8.D 9.B 10.A
11.A 12.A 13.A 14.C 15.C 16.B 17.D 18.C 19.A 20.D
21.C 22.B 23.B 24.B 25.C 26.D 27.C 28.D 29.A 30.D
31.B 32.C 33.D 34.C 35.D 36.D 37.B 38.C 39.C 40.B
41.B 42.A 43.B 44.C 45.D 46.A 47.A 48.C 49.D 50.D

 

11. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 111

1.D
2.D 3.D 4.C 5.B 6.A 7.B 8.D 9.A 10.B
11.A 12.C 13.D 14.C 15.A 16.C 17.A 18.D 19.C 20.C
21.D 22.B 23.A 24.A 25.D 26.A 27.A 28.B 29.D 30.B
31.D 32.B 33.C 34.D 35.C 36.A 37.C 38.C 39.C 40.A
41.A 42.A 43.C 44.B 45.D 46.C 47.B 48.B 49.A 50.B

 

12. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 112

1.C
2.B 3.C 4.A 5.D 6.D 7.C 8.B 9.B 10.C
11.C 12.A 13.A 14.C 15.B 16.C 17.A 18.B 19.A 20.A
21.B 22.C 23.A 24.A 25.A 26.D 27.C 28.A 29.B 30.B
31.C 32.C 33.C 34.A 35.A 36.C 37.C 38.B 39.C 40.C
41.B 42.D 43. A 44.A 45.B 46.D 47.A 48.D 49.D 50.D

 

13. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 113

1.A
2.C 3.A 4.D 5.A 6.D 7.B 8.B 9.D 10.C
11.D 12.C 13.B 14.A 15.A 16.A 17.C 18.B 19.C 20.A
21.D 22.C 23.C 24.A 25.D 26.A 27.C 28.B 29.A 30.D
31.A 32.A 33.C 34.C 35.C 36.A 37.A 38.D 39.D 40.D
41.A 42.C 43.D 44.D 45.A 46.C 47.D 48.C 49.A 50.C

 

14. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 114

1.B
2.D 3.B 4.A 5.B 6.B 7.C 8.A 9.C 10.A
11.A 12.A 13.D 14.D 15.A 16.D 17.A 18.A 19.C 20.B
21. A 22. B 23. C 24. C 25. B 26. B 27. C 28. C 29. C 30. A
31. B 32. C 33. A 34. D 35.C 36.C 37.A 38.A 39.C 40.A
41.A 42.B 43.B 44.A 45.C 46.D 47.C 48.B 49.C 50.B

15. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 115

1.A
2.C 3.C 4.C 5.B 6.A 7.D 8.B 9.D 10.C
11.A 12.C 13.A 14.B 15.A 16.B 17.D 18.A 19.D 20.B
21.D 22.D 23.A 24.A 25.A 26.D 27.B 28.B 29.A 30.D
31.A 32.B 33.A 34.B 35.D 36.D 37.C 38.A 39.D 40.B
41.A 42. B 43.B 44.D 45.C 46.D 47.B 48.A 49.D 50.C

 

16. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 116

1.D
2.C 3.A 4.C 5.C 6.C 7.A 8.A 9.A 10.C
11.B 12.D 13.C 14.B 15.B 16.D 17.D 18.A 19.C 20.B
21.D 22.B 23.A 24.B 25.A 26.C 27.C 28.B 29.B 30.C
31.C 32.B 33.B 34.B 35.A 36.A 37.A 38.B 39.C 40.C
41.A 42.D 43.B 44.B 45.C 46.C 47.C 48.A 49.C 50.A

 

17. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 117

1.D

2.C

3.B

4.D

5.D

6.D

7.D

8.A

9.C

10.B

11.B

12.D

13.C

14.C

15.A

16.C

17.D

18.D

19.B

20.A

21.B

22.C

23.A

24.B

25.D

26.C

27.A

28.A

29.A

30.B

31.C

32.D

33.B

34.A

35.A

36.C

37.A

38.C

39.D

40.C

41.C

42.D

43.B

44.A

45.A

46.A

47.B

48.D

49.A

50.B

18. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 118
1.B
2.A 3.B 4.A 5.C 6.D 7.C 8.C 9.B 10.B
11.B 12.A 13.C 14.C 15.A 16.B 17.D 18.D 19.B 20.A
21.B 22.A 23.D 24.D 25.B 26.D 27.C 28.A 29.B 30.D
31.C 32.B 33.C 34.D 35.B 36.A 37.D 38.B 39.A 40.C
41.C 42.C 43.D 44.B 45.B 46.A 47.D 48.C 49.A 50.C

 

19. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 119

1.C
2.C 3.D 4.D 5.A 6.B 7.B 8.A 9.D 10.B
11.C 12.C 13.A 14.C 15.B 16.D 17.A 18.A 19.D 20.D
21.A 22.C 23.D 24.B 25.D 26.A 27.C 28.B 29.B 30.C
31.D 32.B 33.D 34.D 35.A 36.A 37.C 38.D 39.B 40.A
41.A 42.B 43.A 44.D 45.D 46.B 47.D 48.C 49.A 50.A

 

20. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 120

1.D
2.C 3.D 4.C 5.C 6.D 7.B 8.A 9.A 10.D
11.B 12.A 13.D 14.D 15.B 16.D 17.B 18.C 19.D 20.C
21.A 22.C 23.C 24.C 25.A 26.A 27.A 28.C 29.B 30.D
31.C 32.D 33.B 34.A 35.C 36.D 37.D 38.A 39.D 40.A
41.D 42.D 43.D 44.C 45.C 46.A 47.D 48.A 49.B 50.A

 

21. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 121

1.D
2.C 3.A 4.D 5.C 6.D 7.A 8.B 9.C 10.B
11.C 12.D 13.B 14.C 15.B 16.B 17.B 18.D 19.D 20.A
21.A 22.C 23.B 24.B 25.A 26.D 27.C 28.A 29.D 30.A
31.D 32.D 33.A 34.D 35.A 36.C 37.C 38.B 39.D 40.A
41.B 42.B 43.D 44.A 45.B 46.B 47.A 48.D 49.A 50.C

 

22. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 122

1. D
2. B 3. B 4. D 5. C 6. D 7. A 8. D 9. C 10. A
11. C 12. B 13. C 14. C 15. D 16. A 17. B 18. A 19. C 20. B
21. C 22. C 23. A 24. D 25. D 26. B 27. B 28.C 29.D 30. A
31. B 32. C 33. A 34.C 35.B 36.B 37.D 38.A 39.A 40.D
41.C 42.A 43.C 44.A 45.D 46.A 47.D 48.D 49.B 50.A

 

23. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 123

1.C

2.C

3.D

4.A

5.A

6.C

7.B

8.B

9.A

10.D

11.B

12.D

13.D

14.C

15.D

16.C

17.B

18.D

19.B

20.B

21.D

22.A

23.D

24.D

25.A

26.D

27.B

28.D

29.B

30.B

31.C

32.C

33.B

34.B

35.C

36.B

37.D

38.D

39.C

40.D

41.C

42.C

43.B

44.C

45.C

46.D

47.B

48.D

49.C

50. B

24. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 124

1.B
2.C 3.B 4.D 5.C 6.D 7.A 8.D 9.C 10.A
11.C 12.B 13.C 14.C 15.D 16.A 17.B 18.A 19.C 20.B
21.C 22.C 23.A 24.D 25.D 26.C 27.B 28.D 29.D 30.A
31.B 32.C 33.A 34.C 35.B 36.B 37.A 38.A 39.A 40.B
41.A 42.C 43.C 44.A 45.A 46.B 47.A 48.B 49.D 50.A

 

Theo Tuyensinh247.com