ĐỀ THI – ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC MÔN HOÁ HỌC THPTQG – TẤT CẢ MÃ ĐỀ

5890

*LƯU Ý: Phần đánh dấu của thí sinh trong bài không phải là đáp án

MÃ ĐỀ 223

41.A
42.D 43.A 44.A 45.C 46.D 47.D 48.C 49.A 50.A
51.C 52.A 53.C 54.C 55.D 56.C 57.B 58.C 59.D 60.A
61.A 62.C 63.A 64.B 65.D 66.B 67.A 68.D 69.C 70.C
71.A 72.D 73.C 74.D 75.A 76.D 77.D 78.C 79.D 80.C

MÃ ĐỀ 211

41. C
42. B 43. C 44. D 45. B 46. A 47. D 48. D 49. D 50. C
51. B 52. A 53. A 54. A 55. B 56. B 57. A 58. C 59. B 60. A
61. B 62. C 63. C 64. C 65. A 66. C 67. A 68. B 69. B 70. C
71. A 72. C 73. C 74. C 75. A 76. B 77. B 78. A 79 80

MÃ ĐỀ 203

41.D
42.C 43.A 44.A 45.C 46.D 47.A 48.C 49.D 50.C
51.D 52.C 53.A 54.D 55.B 56.B 57.A 58.B 59.B 60.B
61.C 62.B 63.C 64.D 65.A 66.A 67.B 68.C 69.A 70.A
71.A 72.B 73.B 74.D 75 76.B 77.B 78.D 79.B 80.D

 

De thi Hoa hoc THPT quoc gia 2018 hinh anh 1
De thi Hoa hoc THPT quoc gia 2018 hinh anh 2
De thi Hoa hoc THPT quoc gia 2018 hinh anh 3
De thi Hoa hoc THPT quoc gia 2018 hinh anh 4

MÃ ĐỀ 209

Câu 41 – D

Câu 51 – A

Câu 42 – C

Câu 52 – D

Câu 43 – C

Câu 53 – A

Câu 44 – A

Câu 54 – B

Câu 45 – D

Câu 55 – B

Câu 46 – D

Câu 56 – D

Câu 47 – B

Câu 57 – B

Câu 48 – D

Câu 58 – C

Câu 49 – A

Câu 59 – C

Câu 50 – C

Câu 60 – B

Xem đề hóa THPT quốc gia: nhiều câu lạ, phân hóa cao - Ảnh 1.

Xem đề hóa THPT quốc gia: nhiều câu lạ, phân hóa cao - Ảnh 2.
Xem đề hóa THPT quốc gia: nhiều câu lạ, phân hóa cao - Ảnh 3.
Xem đề hóa THPT quốc gia: nhiều câu lạ, phân hóa cao - Ảnh 4.