* Lưu ý: Phần gạch trong đề thi là của thí sinh, không phải đáp án.

Mã 301

 81 D 82 D 83 A 84 C 85 B 86 D 87 A 88 A
89 C 90 D 91 B 92 C 93 D 94 C 95 B 96 D
97 A 98 D 99 C 100 D 101 B 102 D 103 B 104 B
105 B 106 D 107 C 108 B  109 C 110 B 111 D 112 C
113 D 114 D 115 C 116 C 117 B 118 D 119 B 120 C

Mã đề: 302

Mã đề: 303 

81.A
82.D 83.D 84.B 85.C 86.D 87.C 88.C 89.B 90.C
91.A 92.A 93.D 94.C 95.A 96.D 97.A 98.D 99.C 100C
101.B 102.B 103.B 104.C 105.C 106.B 107.C 108.B 109.D 110.C
111.A 112.D 113.A 114.D 115.D 116.B 117.B 118.B 119.A 120.B

Mã đề: 305

MÃ ĐỀ 307

 

 

Comments

comments