fbpx
Sunday, September 24, 2023
HomeTài liệu luyện thiMôn ToánĐề kiểm tra Giải tích 12 cuối năm (phần 2)

Đề kiểm tra Giải tích 12 cuối năm (phần 2)

Câu 8: Số điểm cực tiểu của hàm số y = x4 + x2 + 1 là

A. 0    B. 1     C. 2   D. 3.

Câu 9: Cho hàm số y = x3 – 3x2 + 1. Tích các giá trị cực đại của hàm số là

A. 0    B. –3    C. 3   D. –6

Câu 10: Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm số y = x3 – 3x2 + 2 có phương trình là

A. y = -x + 2    B. y = x + 2   C. y = 2x + 2   D. y = -2x + 2

Câu 11: Hàm số y = x3 – 6x2 có giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất trên đoạn [-1; 5] tương ứng là

A. –25 và –7    B. –7 và 0    C. –32 và 0    D. –32 và –7.

Câu 12: Tiếp tuyến tại điểm A(0; 2) của đồ thị hàm số y = x3 – 3x + 2 có phương trình là

A. y = -3x + 2   B. y = 3x + 2   C. y = 2x + 2   D. y = x + 2

Câu 13: Cho hàm số y = 2x4 – 5x2 – 7. Số tiếp tuyến đi qua điểm M(0; -7) của đồ thị hàm số là

A. 1    B. 2    C. 3    D. 4

Câu 14: Số giao điểm của đồ thị hàm số y = x3 – 3x2 + 2x + 1 với trục hoành là

A. 0   B. 1   C. 2   D. 4

Hướng dẫn giải và Đáp án

8-B 9-B 10-D 11-C 12-A 13-C 14-B

Câu 8:

Ta có: y’ = 4x3 + 2x = 2x(2x2 + 1) . Do đó: y’ = 0 <=> x = 0 Lập bảng biến thiên ta suy ra hàm số đã cho chỉ có một cực tiểu x = 0

Câu 9:

Ta có: y’ = 3x2 – 6x; y’ = 0 <=> x = 0, x = 2. Các giá trị cực trị của hàm số là:

y1 = y(0) = 1, y2 = y(2) = -3

Vậy tích các giá trị cực trị của hàm số là y1y2 = -3

Câu 10:

Ta có: y’ = 3x2 – 6x, y’ = 0 <=> x = 0, x = 2. Các điểm cực trị của hàm số đã cho là A(0; 2), B(2; -2)

Phương trình đường thẳng AB là

Câu 11:

Ta có: y’ = 3x2 – 12x, y’ = 0 <=> x = 0, x = 4 So sánh các giá trị:

y(-1) = -7, y(0) = 0, y(4) = -32, y(5) = -25

Ta có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn [-1; 5] là 0 và -32.

Câu 12:

Ta có: y’ = 3x2 – 3. Hệ số góc của tiếp tuyến là: k = y'(0) = -3

Phương trình tiếp tuyến là y – 2 = -3(x – 0) <=> y = -3x + 2

Câu 13:

Xét điểm A(x0, y0) thuộc đồ thị hàm số. Phương trình tiếp tuyến d tại A của đồ thị hàm số là

Tiếp tuyến đi qua M(0;-7) khi và chỉ khi

Phương trình trên (ẩn x0) có ba nghiệm nên có ba tiếp tuyến thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 14:

Ta có: y’ = 3x2 – 6x + 2,

Giá trị cực trị của hàm số là:

Lập bảng biến thiên ta suy ra đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 1 điểm.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular