Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Đề kiểm tra Giải tích 12 cuối năm (phần 2)
Sunday, June 23, 2024
HomeTài liệu luyện thiMôn ToánĐề kiểm tra Giải tích 12 cuối năm (phần 2)

Đề kiểm tra Giải tích 12 cuối năm (phần 2)

Câu 8: Số điểm cực tiểu của hàm số y = x4 + x2 + 1 là

A. 0    B. 1     C. 2   D. 3.

Câu 9: Cho hàm số y = x3 – 3x2 + 1. Tích các giá trị cực đại của hàm số là

A. 0    B. –3    C. 3   D. –6

Câu 10: Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm số y = x3 – 3x2 + 2 có phương trình là

A. y = -x + 2    B. y = x + 2   C. y = 2x + 2   D. y = -2x + 2

Câu 11: Hàm số y = x3 – 6x2 có giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất trên đoạn [-1; 5] tương ứng là

A. –25 và –7    B. –7 và 0    C. –32 và 0    D. –32 và –7.

Câu 12: Tiếp tuyến tại điểm A(0; 2) của đồ thị hàm số y = x3 – 3x + 2 có phương trình là

A. y = -3x + 2   B. y = 3x + 2   C. y = 2x + 2   D. y = x + 2

Câu 13: Cho hàm số y = 2x4 – 5x2 – 7. Số tiếp tuyến đi qua điểm M(0; -7) của đồ thị hàm số là

A. 1    B. 2    C. 3    D. 4

Câu 14: Số giao điểm của đồ thị hàm số y = x3 – 3x2 + 2x + 1 với trục hoành là

A. 0   B. 1   C. 2   D. 4

Hướng dẫn giải và Đáp án

8-B 9-B 10-D 11-C 12-A 13-C 14-B

Câu 8:

Ta có: y’ = 4x3 + 2x = 2x(2x2 + 1) . Do đó: y’ = 0 <=> x = 0 Lập bảng biến thiên ta suy ra hàm số đã cho chỉ có một cực tiểu x = 0

Câu 9:

Ta có: y’ = 3x2 – 6x; y’ = 0 <=> x = 0, x = 2. Các giá trị cực trị của hàm số là:

y1 = y(0) = 1, y2 = y(2) = -3

Vậy tích các giá trị cực trị của hàm số là y1y2 = -3

Câu 10:

Ta có: y’ = 3x2 – 6x, y’ = 0 <=> x = 0, x = 2. Các điểm cực trị của hàm số đã cho là A(0; 2), B(2; -2)

Phương trình đường thẳng AB là

Câu 11:

Ta có: y’ = 3x2 – 12x, y’ = 0 <=> x = 0, x = 4 So sánh các giá trị:

y(-1) = -7, y(0) = 0, y(4) = -32, y(5) = -25

Ta có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn [-1; 5] là 0 và -32.

Câu 12:

Ta có: y’ = 3x2 – 3. Hệ số góc của tiếp tuyến là: k = y'(0) = -3

Phương trình tiếp tuyến là y – 2 = -3(x – 0) <=> y = -3x + 2

Câu 13:

Xét điểm A(x0, y0) thuộc đồ thị hàm số. Phương trình tiếp tuyến d tại A của đồ thị hàm số là

Tiếp tuyến đi qua M(0;-7) khi và chỉ khi

Phương trình trên (ẩn x0) có ba nghiệm nên có ba tiếp tuyến thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 14:

Ta có: y’ = 3x2 – 6x + 2,

Giá trị cực trị của hàm số là:

Lập bảng biến thiên ta suy ra đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 1 điểm.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular