Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý 2016

788

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý chính thức từ Bộ Giáo dục – Đào tạo

Đ1 Đ2 Đ3 Đ4 Đ5