Danh sách các trường Đại học công bố điểm xét tuyển 2018

42550

Danh sách các trường Đại học công bố điểm sàn/điểm xét tuyển năm 2018

Danh sách sẽ được ban quản trị Lớp 12 cập nhật liên tục.

Đại học Greenwich (Việt Nam) https://lop12.edu.vn/dai-hoc-greenwich-viet-nam-cong-bo-diem-xet-tuyen-la-15-diem/
Đại học Ngoại thương https://lop12.edu.vn/dai-hoc-ngoai-thuong-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-2018/
Đại học Kinh tế Quốc dân https://lop12.edu.vn/dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-lay-18-diem-san-xet-tuyen/
ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM https://lop12.edu.vn/dh-su-pham-ky-thuat-tp-hcm-du-kien-diem-chuan-nam-2018/
Đại học Nông lâm TP. HCM  https://lop12.edu.vn/truong-dh-nong-lam-tphcm-cong-bo-diem-san-nam-2018/
Học viện Nông nghiệp  https://lop12.edu.vn/hoc-vien-nong-nghiep-cong-bo-diem-san-tu-13-15-diem/
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM https://lop12.edu.vn/dai-hoc-dau-tien-cong-bo-diem-xet-tuyen-nam-2018/
Học viện tài chính https://lop12.edu.vn/hoc-vien-tai-chinh-cong-bo-diem-xet-tuyen-dai-hoc-tu-17-diem/
Đại học Công đoàn https://lop12.edu.vn/dh-cong-doan-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-nam-2018/
Đại học Tài nguyên & môi trường https://lop12.edu.vn/dh-tai-nguyen-moi-truong-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-dh-2018-la-12/
Đại học Tài chính – Marketing https://lop12.edu.vn/truong-dh-tai-chinh-marketing-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-va-diem-trung-tuyen-xet-hoc-ba/
ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội https://lop12.edu.vn/muc-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-vao-dh-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-dhqg-ha-noi-2018/
Đại học Ngoại Ngữ – ĐHQG Hà Nội https://lop12.edu.vn/nguong-dam-bao-chat-luong-dau-vao-dh-ngoai-ngu-dhqg-ha-noi-nam-2018/
Đại học Nội Vụ https://lop12.edu.vn/diem-xet-tuyen-cua-truong-dai-hoc-noi-vu-nam-2018/
Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM https://lop12.edu.vn/dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-tp-hcm-cong-bo-diem-san-xet-tuyen/
ĐH Bách khoa Hà Nội https://lop12.edu.vn/dh-bach-khoa-ha-noi-cong-bo-du-bao-diem-chuan-2018-nhieu-nganh-giam-toi-4-diem/
Học viện Ngân hàng https://lop12.edu.vn/hoc-vien-ngan-hang-cong-bo-4-muc-diem-san-xet-tuyen/
Đại học Xây dựng miền Trung https://lop12.edu.vn/dai-hoc-xay-dung-mien-trung-cong-bo-diem-san-xet-tuyen/
Đại học Mở TP. HCM https://lop12.edu.vn/dai-hoc-mo-tp-hcm-cong-bo-diem-san-xet-tuyen/
Đại học Xây dựng Miền Trung https://lop12.edu.vn/dai-hoc-xay-dung-mien-trung-cong-bo-diem-san-xet-tuyen/
ĐH Quốc gia Hà Nội https://lop12.edu.vn/dh-quoc-gia-ha-noi-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-nam-2018-tu-15-20-diem/
Đại học Huế https://lop12.edu.vn/dai-hoc-hue-du-kien-nguong-dam-bao-chat-luong-xet-tuyen-tu-14-15-diem-tro-len/
Đại học Đà Lạt https://lop12.edu.vn/truong-dai-hoc-da-lat-cong-bo-muc-diem-san-xet-tuyen/
Đại học Giao thông vận tải TP HCM https://lop12.edu.vn/dai-hoc-giao-thong-van-tai-tp-hcm-cong-bo-diem-san-xet-tuyen/
Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội https://lop12.edu.vn/dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-ha-noi-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-2018/
Đại học Y dược Cần Thơ https://lop12.edu.vn/dai-hoc-y-duoc-can-tho-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-2018/
ĐH Giao thông Vận tải https://lop12.edu.vn/truong-dh-giao-thong-van-tai-bo-sung-to-hop-xet-tuyen-dieu-chinh-chi-tieu/
ĐH Luật TP.HCM https://lop12.edu.vn/dh-luat-tp-hcm-cong-bo-diem-san-so-tuyen/
Đại học Y Hà Nội https://lop12.edu.vn/diem-chuan-dai-hoc-y-ha-noi-giam-3-4-diem-diem-san-la-18-20/
Học viện Ngân hàng https://lop12.edu.vn/hoc-vien-ngan-hang-nhan-ho-so-xet-tuyen-tu-15-diem/
Đại học Lâm nghiệp https://lop12.edu.vn/dai-hoc-lam-nghiep-cong-bo-diem-san-2018/
Đại học Hà Nội https://lop12.edu.vn/dai-hoc-ha-noi-cong-bo-diem-san-2018/
Học viện Báo chí và Tuyên truyền https://lop12.edu.vn/hoc-vien-bao-chi-va-tuyen-truyen-thong-bao-muc-diem-xet-tuyen-nam-2018/
ĐH Hoa Sen https://lop12.edu.vn/diem-san-xet-tuyen-vao-truong-dh-hoa-sen/
Đại học lao động xã hội https://lop12.edu.vn/dai-hoc-lao-dong-xa-hoi-cong-bo-diem-xet-tuyen-2018/
ĐH Cần Thơ https://lop12.edu.vn/dh-can-tho-cong-bo-diem-san-nam-2018/
ĐH Kinh tế TP.HCM https://lop12.edu.vn/dh-kinh-te-tp-hcm-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-2018/
Đại học Công nghệ TP.HCM https://lop12.edu.vn/dai-hoc-cong-nghe-tp-hcm-cong-bo-diem-san-nam-2018/
Đại học Sư Phạm – Đại học Huế https://lop12.edu.vn/truong-dai-hoc-su-pham-dai-hoc-hue-thong-bao-diem-san-nam-2018/
Đại học Kinh tế tài chính TPHCM https://lop12.edu.vn/diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-dai-hoc-kinh-te-tai-chinh-tphcm-2018/
Đại học Đà Nẵng https://lop12.edu.vn/dai-hoc-da-nang-cong-bo-diem-xet-tuyen-nam-2018/
Đại học Nông Lâm – ĐH Huế https://lop12.edu.vn/diem-san-xet-tuyen-vao-truong-dai-hoc-nong-lam-dh-hue-nam-2018/
Đại học Nghệ thuật – ĐH Huế https://lop12.edu.vn/truong-dai-hoc-nghe-thuat-dh-hue-thong-bao-diem-san-xet-tuyen-nam-2018/
Đại học Khoa học – Đại học Huế https://lop12.edu.vn/truong-dai-hoc-khoa-hoc-dai-hoc-hue-thong-bao-diem-san-nam-2018/
Đại học Y Dược – Đại học Huế https://lop12.edu.vn/truong-dai-hoc-y-duoc-dai-hoc-hue-thong-bao-muc-diem-xet-tuyen-2018/
Học viện Ngoại giao https://lop12.edu.vn/hoc-vien-ngoai-giao-thong-bao-muc-diem-nop-ho-so-xet-tuyen-2018/
Đại học Kiến Trúc Hà Nội https://lop12.edu.vn/truong-dai-hoc-kien-truc-ha-noi-thong-bao-nguong-diem-san-nam-2018/
Khoa du lịch – ĐH Huế https://lop12.edu.vn/khoa-du-lich-dh-hue-thong-bao-muc-diem-nop-ho-so-xet-tuyen-2018/
Khoa giáo dục thể chất – ĐH Huế https://lop12.edu.vn/diem-san-xet-tuyen-vao-khoa-giao-duc-the-chat-dh-hue-2018/
Đại học Thương Mại https://lop12.edu.vn/truong-dai-hoc-thuong-mai-thong-bao-muc-diem-xet-tuyen-nam-2018/
ĐH Công nghệ Thông tin – ĐHQG TPHCM https://lop12.edu.vn/truong-dh-cong-nghe-thong-tin-dhqg-tphcm-cong-bo-diem-chuan-tu-ket-qua-thi-danh-gia-nang-luc/
Đại học Sài Gòn https://lop12.edu.vn/dai-hoc-sai-gon-cong-bo-diem-xet-tuyen-nam-2018/
Học viện kỹ thuật mật mã https://lop12.edu.vn/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-thong-bao-diem-san-xet-tuyen-he-dao-tao-dong-hoc-phi-2018/
Đại học Giao thông vận tải https://lop12.edu.vn/dai-hoc-giao-thong-van-tai-cong-bo-nguong-diem-xet-tuyen-nam-2018/
Đại học Sư phạm Hà Nội 2 https://lop12.edu.vn/dai-hoc-su-pham-ha-noi-2-cong-bo-diem-xet-tuyen-2018/
Học viện Toà án https://lop12.edu.vn/thong-bao-diem-xet-tuyen-vao-truong-hoc-vien-toa-an-nam-2018/
Đại học Dầu khí Việt Nam https://lop12.edu.vn/truong-dai-hoc-dau-khi-viet-nam-thong-bao-diem-xet-tuyen-nam-2018/
Đại học Mở Hà Nội https://lop12.edu.vn/diem-xet-tuyen-dai-hoc-mo-ha-noi-nam-2018/
Điểm xét tuyển Học viện Hậu Cần https://lop12.edu.vn/diem-xet-tuyen-hoc-vien-hau-can-2018/
ĐH Công nghiệp Hà Nội https://lop12.edu.vn/dh-cong-nghiep-ha-noi-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-tu-15-den-18/
Đại học Mỏ Địa chất https://lop12.edu.vn/dai-hoc-mo-dia-chat-thong-bao-muc-diem-xet-tuyen-nam-2018/
Đại học Tôn Đức Thắng https://lop12.edu.vn/muc-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-dai-hoc-ton-duc-thang-2018/
Đại học Công nghệ Sài Gòn https://lop12.edu.vn/muc-diem-nop-ho-so-xet-tuyen-vao-dai-hoc-cong-nghe-sai-gon-2018/
Đại học Y Dược TPHCM https://lop12.edu.vn/diem-xet-tuyen-dai-hoc-y-duoc-tphcm-2018/
Đại học Hàng Hải https://lop12.edu.vn/muc-diem-san-xet-tuyen-vao-truong-dai-hoc-hang-hai-nam-2018/
Đại học Kinh tế – Luật ĐH QG TPHCM https://lop12.edu.vn/dai-hoc-kinh-te-luat-dh-qg-tphcm-cong-bo-diem-xet-tuyen-2018/
ĐH Ngân Hàng HCM https://lop12.edu.vn/dh-ngan-hang-hcm-cong-bo-muc-diem-xet-tuyen-2018/
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch https://lop12.edu.vn/diem-xet-tuyen-dai-hoc-y-khoa-pham-ngoc-thach-2018/
Đại học Thủy Lợi https://lop12.edu.vn/truong-dai-hoc-thuy-loi-thong-bao-nguong-diem-xet-tuyen-nam-2018/
Học viện Khoa học quân sự https://lop12.edu.vn/hoc-vien-khoa-hoc-quan-su-cong-bo-diem-xet-tuyen-2018/
Các trường khối quân đội https://lop12.edu.vn/cac-truong-khoi-quan-doi-cong-bo-diem-xet-tuyen-nam-2018/
Điểm xét tuyển Đại học Y tế công cộng https://lop12.edu.vn/diem-xet-tuyen-dai-hoc-y-te-cong-cong-2018/
Đại học Văn hóa TPHCM https://lop12.edu.vn/muc-diem-xet-tuyen-dai-hoc-van-hoa-tphcm-2018/
Đại học Kiến trúc TPHCM https://lop12.edu.vn/dai-hoc-kien-truc-tphcm-cong-bo-diem-xet-tuyen-2018/
Đại học Sư phạm TPHCM https://lop12.edu.vn/muc-diem-nhan-ho-so-dang-ky-xet-tuyen-dai-hoc-su-pham-tphcm-2018/
Trường Đại học Xây dựng https://lop12.edu.vn/truong-dai-hoc-xay-dung-thong-bao-muc-diem-xet-tuyen-nam-2018/
Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TPHCM https://lop12.edu.vn/truong-dh-khoa-hoc-xa-hoi-nhan-van-tphcm-lay-diem-san-tu-16-19-diem/