Đại số – Chương 1- Luyện tập (trang 36)

62

Bài 37 (trang 36 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Tìm các tiệm cận của mỗi đồ thị hàm số sau:

Lời giải:

a) TXĐ: (-∞; -1] ∪[1; +∞)

Vậy đường thẳng y = 2x là tiệm cận xiên của đồ thị (khi x->+∞)

Comments

comments