Chương 5 – Bài 22: Sự điện phân

0
393

Bài 1 (trang 131 sgk Hóa 12 nâng cao): Phản ứng nào xảy ra ở catot trong quá trình điện phân MgCl2 nóng chảy?

A. Sự oxi hóa ion Mg2+

B. Sự khử ion Mg2+

C. Sự oxi hóa ion Cl

D. Sự khử ion Cl

Lời giải:

Đáp án B

Comments

comments