Chương 5 – Bài 20: Dãy điện hóa kim loại

0
810

Bài 1 (trang 122 sgk Hóa 12 nâng cao): Trong pin điện hóa, sự oxi hóa

A. Chỉ xảy ra ở cực âm

B. Chỉ xảy ra ở cực dương

C. Xảy ra ở cực âm và cực dương

D. Không xảy ra ở cực âm và cực dương

Lời giải:

Đáp án B

Fe + Ni2+ → Fe2+ + Ni

a. Cực âm (anot) nơi xảy ra sự oxi hóa => Fe là cực âm

Cực dương (catot) nơi xảy ra sự khử => Ni là cực dương

b. Fe → Fe2+ + 2e : Cực (-) ; Ni2+ + 2e → Ni : Cực (+)

c. Eopđh= EoFe2+/Fe = -0,23 – (-0,44) = +0,21 V

Comments

comments