fbpx
Saturday, September 23, 2023
HomeTài liệu luyện thiMôn ToánChương 3 - Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Tích phân...

Chương 3 – Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Tích phân (Phân 3)

Câu 1: Giả sử

Giá trị của K là:

A.9     B.3    C.81    D.8

Câu 2: Cho:

Tính giá trị của a-b.

A.3     B.1    C.2    D.0.

Câu 3: Cho

Giả sử đặt t = ∛ex + 2 thì ta được:

Câu 4: Cho

Khi đó a+b bằng

A.10+ √7    B.22   C. √7 + 6     D.6.

Câu 5: Cho

Đặt t = x2 . Biết

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 6: Nếu

với a < d < b thì

A.-2    B.3     C.8     D.0

Câu 7: Cho tích phân

Nếu biến đổi số t = sin2x thì:

Câu 8: Biết

Phát biểu nào sau đây nhận giá trị đúng?

Câu 9:

A. Không xác định được     B.1

C.3     D.-1

Hướng dẫn giải và Đáp án

1-B 2-D 3-A 4-B 5-B 6-B 7-A 8-D 9-B

Câu 2:

Khi x = 1 thì t = e, khi x = e thì t = ee + 1 .

Từ đó suy ra a – b = 0.

Câu 3:

=>(t – 2)3 = ex => 3(t-2)2dt = exdx

Khi đó

Câu 4:

Ta có

Câu 5:

Đặt t = x2 =7gt; dt = 2xdx. Ta có:

Câu 6:

Ta có:

Câu 7:

Đặt t = sin2x thì khi đó

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular