Chương 3 – Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Tích phân (Phần 1)

27

Câu 1: Tích phân

Câu 2: Cho hai tích phân:

Trong các khẳng định sau , khẳng định nào đúng?

Câu 3:

Câu 4: Tính tích phân

A. I = 0     B. I = a2     C. I = -a2    D. I = 2a2 .

Câu 5: Tính tích phân

Hướng dẫn giải và Đáp án

1-A 2-B 3-B 4-B 5-B

Câu 1:

Ta chọn đáp án A

Câu 2:

Đặt t = π/2 – x => dt = -dx Khi x = a thì t = π/2 – a , khi x = π/2 – a thì t = a

Ta có:

Vậy chọn đáp án B.

Câu 3:

Đặt: t = 3 – x => dt = – dx .

Khi x = 0 thì t = 3, khi x = a thì t = 3-a.

Vậy chọn đáp án B.

Câu 4:

Ta có:

Vậy chọn đáp án B.

Câu 5:

Đặt t = lnx => dt = (1/x)dx . Khi x = 1 thì t = 0, khi x = 2e thì t = 1+ln2. Ta có:

Vậy chọn đáp án B.

Comments

comments