Chương 3 – Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Nguyên hàm (phần 3)

43

Câu 1: Tìm I = ∫cos(4x + 3)dx .

A. I = sin(4x + 2) + C    B. I = – sin(4x + 3) + C

C. I = (1/4).sin(4x + 3) + C   D. I = 4sin(4x + 3) + C

Câu 2: Tìm I = ∫x.e3xdx

Câu 3: Tìm I = ∫sin5xcosxdx .

Câu 4:

Câu 5: Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) = 22x.3x.7x .

Câu 6: Hàm số nào sau đây không phải là một nguyên hàm của:

A. 2(2√x – 1) + C     B. 2√x + C     C. 2√x + 1    D. 2(2√x + 1) + C .

Hướng dẫn giải và Đáp án

1-C 2-B 3-C 4-B 5-A 6-B

Câu 1:

Đặt u = 4x+3 => y’ = 4 và cos(4x+3)dx được viết thành

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Ta biến đổi để thu được:

Đặt: t = sinx, ta được:

Thay: t = sinx, suy ra

Câu 5:

Comments

comments