fbpx

Chương 3 – Bài 12: Amino axit

0
2174

Bài 1 (trang 66 sgk Hóa 12 nâng cao): Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Trong phân tử amino axit chỉ có một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH

B. Dung dịch các amino axit đều không làm đổi màu quỳ tím

C. Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím

D. Các amino axit đều là chất rắn ở nhiệt độ thường

Lời giải:

Đáp án D

Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức mà phân tử chứa đồng thời nhóm amino (-NH2) và nhóm cacboxyl(-COOH)

Các amino axit có CTPT C4H9NO2

Bài 4 (trang 67 sgk Hóa 12 nâng cao): Viết các phương trình của phản ứng giữa axit 2-amino propanoic với các chất sau : NaOH, H2SO4, CH3OH có mặt khí HCl bão hòa, HNO2

Lời giải:

Các phương trình hóa học của axit 2-aminopropanoic (alanin)

Bài 5 (trang 67 sgk Hóa 12 nâng cao): Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng trùng ngưng của amino axit sau :

a. Axit 7-amino heptanoic

b. Axit 2-amino propanoic

Lời giải:

Phương trình trùng ngưng

a. Axit 7-amino heptanoic H2N-(CH2)6-COOH

b. Axit 2-amino propanoic CH3-CH(NH2)COOH

Bài 6 (trang 67 sgk Hóa 12 nâng cao): Viết công thức cấu tạo của các amino axit sau đây:

a. Axit 2-amino-3-phenyl propanoic (phenyl alanin)

b. Axit 2-amino-3-metyl butanoic (valin)

c. Axit 2-amino-4-metyl pentanoic(leuxin)

d. Axit 2-amino-3-metyl pentanoic (iisoleuxin )

Lời giải:

a. Axit 2-amino-3-phenyl propanoic (phenyl alanin)

b. Axit 2-amino-3-metyl bytanoic (valin)

c. Axit 2 amino-4-metyl pentanoic (lơxin)

d. Axit 2-amino-3-metyl pentanoic (iso lơxin)

Comments

comments