fbpx
Wednesday, October 4, 2023
HomeTài liệu luyện thiMôn ToánChương 2 - Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 2 (phần...

Chương 2 – Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 2 (phần 4)

Câu 19: Giải bất phương trình

Câu 20: Tìm các khoảng đồng biến của hàm số

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

A. (0; e)   B. (-∞; e)    C. (0; 1)   D. (1; +∞)

Câu 21: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Câu 22: Biết rằng 2.4x + 6x = 9x và x = log2/3a . Tìm giá trị của a

A. 1/2    B. 2/3     C. 2   D. 3/2

Câu 23: Tính (log2x)2 , biết rằng log2(log8x) = log8(log2x)

A. 27     B. 1/27    C. 3√3    D. 1/3√3

Câu 24: Cho hai số x, y thỏa mãn đồng thời

Tính xy

A. -4   B. 4   C. 12    D. 12/5

Câu 25: Khối lượng của một chất phóng xạ giảm theo thời gian t (tính bằng ngày) theo công thức

trong đó m0 là khối lượng của chất đó tại thời điểm được chọn làm mốc thời gian. Hỏi sau thời gian bao lâu thì khối lượng của chất phóng xạ đó bằng 1/4 khối lượng ban đầu?

A. 69 ngày    B. 138 ngày   C. 276 ngày   D. 414 ngày

Hướng dẫn giải và Đáp án

19-C 20-C 21-D 22-A 23-A 24-B 25-C

Câu 19:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 20:

Tập xác định: D = (0; +∞)

y’ ≥ 0 <=> lnx ≤ 1 <=> 0 ≤ x ≤ e

Từ bảng xét dấu của y’ ta thấy hàm số đồng biến trên (0 ;1)

Câu 21:

Câu 22:

2.4x + 6x = 9x <=> 2.22x + 2x.3x – 32x = 0

Câu 23:

log2(log8x) = log8(log2x)

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

(vì log2x > 0 để hệ thức đã cho có nghĩa) => (log2x)3 = 27

Câu 24:

Từ đó tìm được x = 4, y = 1 => xy = 4

Câu 25:

Ta có:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular