Chương 2 – Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 2 (phần 1)

0
262

Câu 1: Rút gọn biểu thức

Câu 2: Khẳng định nào sau đây sai?

A. log1 = ln1    C. 10(log5) = log50

B. log100 + 3 = log105   D. log100 + log0,01 = 0

Câu 3: Tính giá trị biểu thức

A. -1    B. 1   C. 10   D. 1/10

Câu 4: Giải phương trình 1000000x = 10

A. x = log6   B. x = 1/5    C. x = 1/6   D. x = -6

Câu 5: Cho phương trình log5(x + 4) = 3 . Nghiệm của phương trình này nằm trong khoảng nào sau đây?

A. (100; 125)   B. (10; 20)   C. (200; 250)   D. (125; 150)

Câu 6: Giải bất phương trình

A. -2 ≤ x ≤ -1    C. x ≤ -2 hoặc x ≥ -1

B. 1 ≤ x ≤ 2    D. x ≤ 1 hoặc x ≥ 2

Hướng dẫn giải và Đáp án

1-A 2-B 3-D 4-C 5-A 6-B

Câu 4:

1000000x = 10 <=> 106x = 10 <=> 6x = 1 <=> x = 1/6

Câu 5:

PT <=> x + 4 = 53 = 125 <=> x = 121

Câu 6:

<=> x2 + 1 ≤ 3x – 1 (vì (3/7) < 1) <=> x2 – 3x + 2 ≤ 0 <=> 1 ≤ x ≤ 2

Comments

comments