fbpx

Chương 2 – Bài 7: Tinh bột

0
796

Bài 1 (trang 44 sgk Hóa 12 nâng cao): Giữa tinh bột, saccarozo, glucozo có điểm chung là :

A. chúng thuộc loại cacbohidrat

B. Đều tác dụng được với Cu(OH)2 cho dung dịch xanh lam

C. Đều bị thủy phân bởi dung dịch axit

D. Đều không có phản ứng tráng bạc

Lời giải:

Đáp án A

Bài 2 (trang 44 sgk Hóa 12 nâng cao): Nêu những đặc điểm về cấu trúc của amilozo , amilopectin và sự liên quan giữa cấu trúc với tính chất hóa học của tinh bột

Lời giải:

Tinh bột là hỗn hợp của hai loại polisaccarit : amilozơ và amilopectin, trong đó amilozơ chiếm 20 – 30 % khối lượng tinh bột

a) Phân tử amilozơ

– Các gốc α – glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết α – 1,4 – glicozit tạo thành mạch không phân nhánh

– Phân tử amilozơ không duỗi thẳng mà xoắn lại thành hình lò xo. Mỗi vòng xoắn gồm 6 gốc glucozơ

b) Phân tử amilopectin

– Các gốc α – glucozơ liên kết với nhau bằng 2 loại liên kết:

+ Liên kết α – 1,4 – glicozit để tạo thành một chuỗi dài (20 – 30 mắt xích α – glucozơ)

+ Liên kết α – 1,6 – glicozit để tạo nhánh

Bài 3 (trang 44 sgk Hóa 12 nâng cao): Viết phương trình hóa học theo sơ đồ tạo thành và chuyển hóa tinh bột sau đây:

CO2 (1)→ (C6H10O5)n (2)→ C12H22O11 (3)→ C6H12O6 (4)→ C2H5OH

Giai đoạn nào có thể thực hiện được nhờ xúc tác axit?

Lời giải:

Giai đoạn (2) và (3) có thể dùng xúc tác axit (H+)

 

 

Comments

comments